OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII A4 Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC S.A. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy

Pod poniższym linkiem jest zamieszczone Memorandum Informacyjne Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC S.A. (dalej: „Memorandum”) sporządzone w związku z ofertą publiczną od 1 (słownie: jednej) do 4.941.000 (słownie: czterech milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii A4 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy. Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o akcjach serii A4 i ofercie publicznej. Warunkiem złożenia zapisu na akcje serii A4 jest zapoznanie się z treścią Memorandum.

Obejmowanie akcji serii A4 w ramach oferty publicznej będzie dokonywane w drodze subskrypcji zamkniętej – akcje są oferowane wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru.

Akcje serii A4 powstały na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 grudnia 2017 r. podjętej przed notariuszem Jackiem Sobczakiem (Repertorium A nr 11630/2017), zmienionej na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 stycznia 2018 r. podjętej przed Martą Gajdą – zastępcą notarialnym – notariusza Jacka Sobczaka (Repertorium A nr 824/2018).

Zgodnie z jej postanowieniami:

  • dniem prawa poboru jest dzień 19 lutego 2018 r.,
  • jedna akcja Emitenta uprawniała jej posiadacza do uzyskania jednego Prawa Poboru Akcji Serii A4,
  • cena emisyjna jednej akcji serii A4 wynosi 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).

W dniach od 28 lutego 2018 roku do 14 marca 2018 roku każdy z Akcjonariuszy Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC S.A. może subskrybować akcje serii A4, dokonując:

  1. Zapisu na podstawie praw poboru, które w dniu 19 lutego 2018 r. zostały zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych każdego z Akcjonariuszy w liczbie równej liczbie zarejestrowanych akcji. Jedno prawo poboru uprawnia do złożenia zapisu na jedną akcję serii A4.
  2. Zapisu dodatkowego, który jest skuteczny w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych Akcjonariuszy. Do złożenia zapisu dodatkowego uprawnieni są wyłącznie Akcjonariusze, którzy na koniec dnia prawa poboru posiadali przynajmniej jedną akcję Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC S.A.

Zapisy są skuteczne pod warunkiem opłacenia ich po cenie emisyjnej, wynoszącej 0,50 zł za każdą akcję serii A4.

Zapisy należy składać w domach (biurach) maklerskich lub bankach prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zarejestrowane są akcje Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC S.A. i prawa poboru.

Dniem przydziału akcji serii A4 będzie 28 marca 2018 roku.

Akcje serii A4 będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku akcji  – NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. przypomina, że z upływem ostatniego dnia przyjmowania zapisów (14 marca 2018 r.) prawa poboru wygasają.

ZASTRZEŻENIE:

Oferta publiczna akcji serii A4 Kancelarii Prawnej – Inkaso WEC S.A. jest przeprowadzana:

  • na podstawie dostępnego pod poniższym linkiem Memorandum Informacyjnego,
  • wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek innym, poza Rzeczpospolitą  Polską, państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Skorzystanie z któregokolwiek poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

  • nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
  • nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
  • przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.