Paweł Śliwiński

Prezes Zarządu

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Finansów Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Uniwersytetach w Tilburgu (Holandia) i Antwerpii (Belgia). Pracował w Centralnym Biurze Maklerskim Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A., Biurze Maklerskim BRE Brokers S.A. oraz Domu Maklerskim POLINWEST S.A. Posiada licencję doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi (licencja nr 111) oraz maklera papierów wartościowych (licencja nr 1094). Członek Rad Nadzorczych Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Domu Maklerskiego EFIX S.A. oraz FZ Group S.A.

Sebastian Huczek

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu. Od 2000 r. pracuje w INC S.A., obecnie Wiceprezes, Dyrektor Działu Prawnego. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 36/2011). Członek Rady Autoryzowanych Doradców NewConnect. Był wykładowcą WSB w Poznaniu na studiach podyplomowych w zakresie finansów publicznych i lokalnych rynków kapitałowych oraz na studiach podyplomowych UEP z zarządzania finansami prywatnymi. Wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminu GPW S.A. uprawniającego do uzyskania Certyfikatu Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Jest autorem kilkunastu publikacji na temat publicznego obrotu papierami wartościowymi. Wielkrotnie prowadził szkolenia dla GPW, KNF i Ministerstwa Skarbu.

Sebastian Bogusławski

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 151. Pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi w Pioneer Pekao Investment Management oraz Wiceprezesa PZU PTE. Był członkiem Rady Inwestorów funduszu Skarbiec Nieruchomości, Dyrektorem Inwestycyjnym OFE Pekao oraz Zarządzającym: Funduszem OFE Pekao, w Wydziale Zarządzania Portfelem w BDM PKO BP, a także analitykiem sektora bankowego w Wydziale Doradztwa w BDM PKO BP. Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członka Rady Nadzorczej spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie Wiceprezes Zarządu INC S.A.

Piotr Zygmanowski, CFA

Prokurent/Inspektor Nadzoru

Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse zdobyty na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Legitymuje się Certyfikatem Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 47/2012, licencją Maklera Papierów Wartościowych nr 2964 oraz certyfikatem The Chartered Financial Analyst (CFA). Członek Rady Nadzorczej Remedis S.A. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych „Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Sergiusz Frąckowiak

Partner/Dyrektor Zarządzający

Studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 239. Z rynkiem kapitałowym związany od 2004 roku. Pracował jako analityk akcji w DWS TFI S.A. oraz Pekao Pioneer PTE S.A. Zarządzał portfelem akcji w PTE DOM S.A. Następnie pełnił funkcję Dyrektora Inwestycyjnego w Pekao Pioneer PTE S.A. oraz Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w Aegon PTE S.A. Ostatnio pracował jako partner w Domu Inwestycyjnym Zenith S.A. Członek rady nadzorczej spółki Larq S.A.

Jacek Skrzypczak

Makler Papierów Wartościowych

Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Posiada licencję Maklera papierów wartościowych (licencja nr 1252).

Mateusz Ostrowski

Makler Papierów Wartościowych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw – specjalność Operacje finansowe funduszy inwestycyjnych. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych uprawniającą do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego nr 3125 oraz Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 5/2014.

Roma Dworzańska

Junior Compliance Officer

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo oraz studiów licencjackich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Ekonomia. Doświadczenie zawodowe zdobywała w poznańskich kancelariach radcowskich oraz w sądownictwie.

Jacek Krawiec

Risk Manager

Absolwent UE w Poznaniu na specjalnościach Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw oraz Biznes Międzynarodowy. Ukończył studia podyplomowe „Metody wyceny spółki kapitałowej” na SGH w Warszawie. Doktorant w Katedrze Finansów Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstw, bada możliwość zastosowania technik uczenia maszynowego w szacowaniu kosztu kapitału własnego. Z Grupą INC związany od 2014 r.

Piotr Białowąs

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Zielonogórskiej oraz Podyplomowego Studium Stowarzyszenia Inicjatyw Menedżerskich. Konsultant Funduszy Europejskich. Członek Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii, Członek Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Wykładowca na kursach dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 105/2011). Pracował w Staropolskim Domu Maklerskim S.A. oraz Polskim Funduszu Kapitałowym S.A. Członek Komitetu Inwestycyjnego w Inkubatorze Innowacji Interior z siedzibą w Nowej Soli.

Andrzej Gałganek

Członek Rady Nadzorczej

Profesor w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Był między innymi dyrektorem Biura Maklerskiego Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu (1994-1997), członkiem zarządu Centralnej Tabeli Ofert SA w Warszawie (1997-1999), prezesem zarządu Warta Investment Sp. z o.o. oraz dyrektorem Biura Strategii i Rozwoju Kapitałowego TUiR WARTA S.A. (1999-2004), dyrektorem Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Poznania (2004-2005), a także sędzią Sądu Polubownego przy Izbie Domów Maklerskich (1998-2000) oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Izby Domów Maklerskich (1997-1998). Był członkiem rad nadzorczych wielu spółek, m.in. Stocznia Gdynia S.A., TFI Warta S.A., Bank Częstochowa S.A., Warta Cultus Sp. z o.o.

Rafał Śliwiński

Członek Rady Nadzorczej

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, od 2012 r. doktor habilitowany nauk o zarządzaniu. Pracownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w tematyce związanej z internacjonalizacją i międzynarodową konkurencyjnością przedsiębiorstw, strategiami przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, ekspansji firm polskich na rynki międzynarodowe oraz w polityce konkurencyjności.