Kontakt

+48 61 845 5000
pn-pt 09:00 - 16:00

Centrala / POK

Poznań / Warszawa
pn-pt 09:00 - 16:00

Ankieta MiFID – Nowa

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Ocena odpowiedniości usługi maklerskiej w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (akcje i obligacje) na rynku pierwotnym i wtórnym

Dom Maklerski INC S.A. („Dom Maklerski”) zwraca się do Klienta lub potencjalnego Klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego.

Informacje przedstawione przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów dokonania oceny odpowiedniości usługi maklerskiej lub instrumentu finansowego, a następnie przypisania go do odpowiedniej grupy docelowej – pozytywnej lub negatywnej.

Dom Maklerski rekomenduje i zachęca do udzielenia odpowiedzi na wszystkie przedstawione pytania. Brak odpowiedzi na wszystkie lub niektóre pytania ujęte w niniejszej ankiecie może spowodować brak możliwości oceny przez Dom Maklerski odpowiedniości usługi maklerskiej lub instrumentu finansowego dla Klienta oraz zakwalifikowanie Klienta do negatywnej grupy docelowej.

Dom Maklerski stosuje strategię dystrybucji, zgodnie z którą nie oferuje instrumentów finansowych Klientom, którzy znajdują się w negatywnej grupie docelowej.

Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania przez Dom Maklerski w najlepiej pojętym interesie Klienta.

Proszę podać szacunkową łączną wartość transakcji zawartych w okresie ostatnich 36 miesięcy w zakresie poniższych instrumentów finansowych (należy wybrać odpowiedź dla każdego z podanych instrumentów):
Proszę podać szacunkową liczbę transakcji zawartych w okresie ostatnich 36 miesięcy w zakresie poniższych instrumentów finansowych (należy wybrać odpowiedź dla każdego z podanych instrumentów):
1 Wybierając odpowiedź Klient jest świadomy, że będzie otrzymywał od Domu Maklerskiego informacje o ofertach wyłącznie instrumentów finansowych uwzględniających czynniki zrównoważonego rozwoju, w związku z czym w sytuacji, gdy w ofercie produktowej Domu Maklerskiego nie będą znajdowały się tego rodzaju instrumenty finansowe, Klient nie będzie otrzymywał informacji o żadnych ofertach instrumentów finansowych, w szczególności nie będzie otrzymywał informacji o ofertach instrumentów finansowych nieuwzględniających czynników zrównoważonego rozwoju
Na podstawie udzielonych informacji Dom Maklerski stwierdza, że w jego ocenie usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych jest dla Klienta:
Instrument finansowy Usługa odpowiednia Usługa nieodpowiednia
akcje
Instrument finansowy Usługa odpowiednia Usługa nieodpowiednia
akcje
Instrument finansowy Usługa odpowiednia Usługa nieodpowiednia
obligacje
Instrument finansowy Usługa odpowiednia Usługa nieodpowiednia
obligacje
Nieodpowiedniość została stwierdzona ze względu na:
Niedostateczną wiedzę i doświadczenie
Nieodpowiedni horyzont inwestycyjny, cel inwestycji, tolerancję ryzyka lub sytuację finansową
INFORMACJA O GRUPIE DOCELOWEJ
Na podstawie przeprowadzonej oceny odpowiedniości usługi maklerskiej w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (akcje i obligacje) na rynku pierwotnym i wtórnym, Dom Maklerski INC S.A. informuje o zaklasyfikowaniu Klienta do następujących grup docelowych:
Akcje spółek typu start-up
Akcje spółek typu start-up
Akcje spółek wzrostowych i dojrzałych
Akcje spółek wzrostowych i dojrzałych
Obligacje korporacyjne
Obligacje korporacyjne
Akcje spółek typu start-up ESG
Akcje spółek typu start-up ESG
Akcje spółek wzrostowych i dojrzałych ESG
Akcje spółek wzrostowych i dojrzałych ESG
Obligacje korporacyjne ESG
Obligacje korporacyjne ESG

Dom Maklerski INC S.A. nie oferuje instrumentów finansowych Klientom, którzy znajdują się w negatywnej grupie docelowej określonej dla danego instrumentu finansowego (akcji lub obligacji), w związku z powyższym Klient znajdujący się w negatywnej grupie docelowej dla danego instrumentu finansowego nie będzie otrzymywał informacji o ofertach tego instrumentu finansowego przeprowadzanych przez Dom Maklerski INC S.A. oraz nie będzie mógł składać zapisów w tych ofertach.

1) Emitentami akcji spółek wzrostowych i dojrzałych są co do zasady podmioty, które:

  1. prowadzą działalność co najmniej przez 3 lata, niezależnie od formy prawnej działalności lub krócej niż 3 lata, jeżeli na podstawie innych okoliczności można uznać spółkę za spełniającą wymóg dojrzałości organizacyjnej i biznesowej,
  2. generują powtarzalne przychody z prowadzonej działalności i co najmniej perspektywę generowania dodatniej rentowności prowadzonej działalności,
  3. zamierzają wprowadzić akcje do obrotu na rynku NewConnect w perspektywie około roku od dnia zakończenia emisji akcji lub są spółkami, których akcje są notowane na rynku zorganizowanym.

2) Emitentami akcji spółek typu start-up są co do zasady podmioty, które:

  1. prowadzą działalność przez okres krótszy niż 3 lata, niezależnie od formy prawnej działalności,
  2. nie osiągają regularnych przychodów z prowadzonej działalności lub nie generują zysków,
  3. zamierzają wprowadzić akcje do obrotu na rynku NewConnect w perspektywie około 3 lat od dnia zakończenia emisji akcji.

3) Emitentami obligacji korporacyjnych mają być podmioty, które posiadają stabilną pozycję finansową, regularne przychody z działalności oraz dodatnią rentowność.

4) Instrumenty finansowe ESG – instrumenty finansowe uwzględniające czynniki zrównoważonego rozwoju, tj. kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

Pozostańmy
w kontakcie

Centrala
ul. Abpa Antoniego
Baraniaka 6
61-131 Poznań
Punkt Obsługi Klienta

ul. Wspólna 35, lok. 12
00-519 Warszawa

Kontakt email

biuro@dminc.pl

Kontakt telefoniczny
+48 61 845 5000

© 2023 Dom Maklerski INC S.A. | Nota prawna | Polityka prywatności | Kontakt