Ocena odpowiedniości inwestycji w udziały sp. z o. o.

Wypełnienie niniejszego formularza elektronicznego nie powoduje automatycznego przekazania go do DM INC. Niniejszy generator nie zapisuje oraz nie przechowuje wprowadzonych danych. W celu przekazania go do DM INC prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza www.dminc.pl/kontakt
Firma inwestycyjna zwraca się do Klienta lub potencjalnego Klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu, w szczególności w zakresie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „sp. z o.o.”) oraz doświadczenia inwestycyjnego.
Informacje przedstawione przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów dokonania oceny odpowiedniości inwestycji w udziały sp. z o.o., a następnie przypisania go do odpowiedniej grupy docelowej – pozytywnej lub negatywnej.
Udziały w sp. z o. o. nie są instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w związku z czym Dom Maklerski INC S.A. wykonując czynności pośrednictwa w zakresie udziałów w sp. z o. o. nie świadczy usługi maklerskiej. Dom Maklerski INC S.A., działając w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klientów, w ramach wykonywania czynności pośrednictwa w obrocie udziałami w sp. z o. o. stosuje praktyki analogiczne jak w przypadku świadczenia usług maklerskich obejmujących instrumenty finansowe. Obrót udziałami w sp. z o. o. nie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Klient nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na wszystkie przedstawione pytania, jednak brak odpowiedzi na wszystkie lub niektóre pytania ujęte w niniejszej ankiecie może spowodować brak możliwości oceny przez firmę inwestycyjną odpowiedniości inwestycji w udziały w sp. z o.o. dla Klienta oraz zakwalifikowanie Klienta do negatywnej grupy docelowej.
Dom Maklerski INC S.A. stosuje strategię dystrybucji, zgodnie z którą nie proponuje nabycia udziałów w sp. z o.o. klientom, którzy znajdują się w negatywnej grupie docelowej.
Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania przez firmę inwestycyjną w najlepiej pojętym interesie Klienta.
Podanie poniższych danych jest potrzebne wyłącznie w celu automatycznego uzupełnienia treści ankiety. DM INC nie przechowuje i nie przetwarza poniższych danych w sposób elektroniczny. Podanie danych nie jest wymagane, jednak będzie skutkować koniecznością ręcznego ich uzupełnienia.
Dane osoby wypełniającej ankietę: