DGl12
Oferta publiczna sprzedaży akcji DeGenerals S.A. została w dniu 22 stycznia br.
odwołana przez Oferującego akcje do sprzedaży – PlayWay S.A.

 

Powody odstąpienia od oferty przedstawione są w Komunikacie aktualizującym nr 2
do Memorandum Informacyjnego

Pragniemy poinformować, że w dniu dzisiejszym PlayWay S.A. – podmiot Oferujący akcje serii A DeGenerals S.A. w ofercie publicznej, po konsultacjach z Domem Maklerskim INC S.A., podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzania oferty publicznej sprzedaży akcji DeGenerals S.A.

W opinii Oferującego zaszła jedna z przesłanek pozwalających na podjęcie takiej decyzji, przewidzianych w pkt 11.8 Rozdziału IV Memorandum, która polega na wystąpieniu okoliczności powodującej, że przeprowadzenie oferty publicznej byłoby szkodliwe dla interesu Oferującego, DeGenerals S.A. lub Inwestorów. W trakcie procesu przyjmowania zapisów na akcje DeGenerals S.A. złożono zapisy i opłacono akcje w liczbie mniejszej, niż wynikało to z założeń Oferującego, którymi kierował się przy określaniu zasad przydziału akcji, co mogłoby jego zdaniem stanowić istotne zagrożenie dla satysfakcjonującego Inwestorów, Oferującego i DeGenerals S.A. poziomu kursu akcji DeGenerals S.A., jaki ukształtowałby się po ich planowanym wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect. Przekonanie Oferującego o realności ziszczenia się takiego ryzyka potwierdzają opinie, co do spodziewanego popytu na akcje wyrażane przez Inwestorów podczas składania zapisów na akcje.

W związku z odstąpieniem od przeprowadzania oferty publicznej akcji DeGenerals S.A. nie dojdzie zatem do przydzielenia akcji serii A Inwestorom. W dniu 25 stycznia 2021 r. Oferujący złoży polecenia przelewów wszystkich dokonanych przez Inwestorów wpłat na akcje. Zwrot wpłaconych kwot zostanie dokonany na rachunki bankowe Inwestorów wskazane w złożonych zapisach na akcje.

Memorandum Informacyjne
Komunikat aktualizujący nr 2