OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII E Boruta Zachem S.A. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy

Pod poniższym linkiem jest zamieszczone Memorandum Informacyjne Boruta Zachem S.A. (dalej: „Memorandum”) sporządzone w związku z ofertą publiczną od 1 do 52.915.030 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy. Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o akcjach serii E i ofercie publicznej. Warunkiem złożenia zapisu na akcje serii E jest zapoznanie się z treścią Memorandum.

Obejmowanie akcji serii E w ramach oferty publicznej będzie dokonywane w drodze subskrypcji zamkniętej – akcje są oferowane wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru.

Podstawą prawną emisji instrumentów finansowych objętych Memorandum Informacyjnym jest uchwała nr 20 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2019 roku.

Zgodnie z jej postanowieniami:

  • dniem prawa poboru jest dzień 26 lipca 2019 r.,
  • jedna akcja Emitenta uprawniała jej posiadacza do uzyskania jednego Prawa Poboru Akcji Serii E,
  • cena emisyjna jednej akcji serii E wynosi 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).

W dniach od 30 lipca 2019 roku do 13 sierpnia 2019 roku każdy z Akcjonariuszy Boruty Zachem S.A. może subskrybować akcje serii E, dokonując:

  1. Zapisu na podstawie praw poboru, które w dniu 26 lipca 2019 r. zostały zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych każdego z Akcjonariuszy w liczbie równej liczbie zarejestrowanych akcji. Jedno prawo poboru uprawnia do złożenia zapisu na jedną akcję serii E.
  2. Zapisu dodatkowego, który jest skuteczny w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych Akcjonariuszy. Do złożenia zapisu dodatkowego uprawnieni są wyłącznie Akcjonariusze, którzy na koniec dnia prawa poboru posiadali przynajmniej jedną akcję Boruty Zachem S.A.

Zapisy są skuteczne pod warunkiem opłacenia ich po cenie emisyjnej, wynoszącej 0,20 zł za każdą akcję serii E.

Zapisy należy składać w domach (biurach) maklerskich lub bankach prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zarejestrowane są akcje Boruty Zachem S.A. i prawa poboru.

Dniem przydziału akcji serii E będzie 26 sierpnia 2019 roku.

Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku akcji  – NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

Boruta Zachem przypomina, że z upływem ostatniego dnia przyjmowania zapisów (13 sierpnia 2019 r.) prawa poboru wygasają.

ZASTRZEŻENIE:

Oferta publiczna akcji serii E Boruta Zachem S.A. jest przeprowadzana:

  • na podstawie dostępnego pod poniższym linkiem Memorandum Informacyjnego,
  • wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek innym, poza Rzeczpospolitą  Polską, państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Skorzystanie z któregokolwiek poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

  • nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
  • nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
  • przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.