Pod poniższym linkiem zamieszczono Memorandum Informacyjne. sporządzone w związku z ofertą publiczną do 800 (osiemset) obligacji serii AB LEGIMI S.A.  („Obligacje”) o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda (dalej: „Memorandum”).

Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej Obligacji.

Emitent ustalił cenę emisyjną jednej Obligacji w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Warunkiem złożenia zapisu na Obligacje jest zapoznanie się z treścią Memorandum oraz zawarcie przez inwestora umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim INC S.A. – wykonującym czynności oferowania Obligacji. Umowa pozbawiona jest opłat i prowizji.

Podstawą prawną emisji instrumentów finansowych objętych Memorandum Informacyjnym jest uchwała Zarządu Legimi S.A. z dnia 14 października 2020 r. w przedmiocie emisji obligacji serii AB.

 

HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ:

ZDARZENIE  DATA
Publikacja Memorandum 16 października 2020 r.
Przyjmowanie zapisów 16 października – 29 października 2020 r.
Dzień przydziału Obligacji 30 października 2020 r.

Próg dojścia emisji do skutku ustalony został na poziomie 100 Obligacji.

Cele emisji zakłada przeznaczenie środków na refinansowanie zadłużenia, rozwój działalności na rynku niemieckim, zabezpieczenie bieżącej płynności finansowej.

Więcej szczegółów na temat celów emisji znajduje się Memorandum.

 

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA OBLIGACJE LEGIMI S. A.:

Na każdym etapie możesz się skontaktować z DM INC wypełniając formularz kontaktowy www.dminc.pl/kontakt w temacie wpisując “Legimi”.

Zapis na Obligacje

16 października – 29 października 2020 r.

 

  1. Memorandum Informacyjne

Zapoznaj się z Memorandum Informacyjnym

  1. Umowa PPZ

(Jeśli jesteś klientem DM INC przejdź do kolejnego punktu)

Wypełnij ankietę MiFID

Przejdź do formularza umowy PPZ

Wygenerowany plik pdf wydrukuj podpisz odręcznie, a następnie zeskanuj i podpisz Profilem Zaufanym. W kolejnym kroku prześlij podpisane dokumenty (odręcznie i profilem zaufanym) wraz ze skanem dowodu osobistego oraz drugiego dokumentu ze zdjęciem na adres emisje@dminc.pl, a oryginały umowy oraz kserokopie wskazanych dokumentów wyślij na adres korespondencyjny DM INC.

  1. Zapis na Obligacje

Wypełnij formularz zapisu na Obligacje.

Osoba fizyczna

Osoba prawna

Wygenerowany plik podpisz podpisem kwalifikowanym lub wydrukuj, podpisz, zeskanuj i podpisz za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP

Prześlij plik mailem na adres emisje@dminc.pl do 29 października 2020 r.

Jeżeli podpisałeś formularz za pomocą profilu zaufanego ePUAP musisz dodatkowo wysłać go do siedziby DM INC w formie papierowej, w czterech podpisanych odręcznie egzemplarzach tak, aby dotarł tam do godz. 16:00 29 października 2020 r.

Zapisy mogą zostać złożone wyłącznie przez osoby, które mają zawartą z Domem Maklerskim INC S.A. umowę PPZ i zostały zakwalifikowane do grupy docelowej odpowiadającej specyfice obligacji LEGIMI S.A. i inwestycji w obligacje LEGIMI S.A.

Zapis możesz też złożyć osobiście w siedzibie DM INC.

Zapis może opiewać na co najmniej 1 i nie więcej, niż 2.200 obligacji serii AB.

Aby zapis był ważny niezbędne jest dokonanie wpłaty na obligacje w kwocie stanowiącej iloczyn liczby obligacji wskazanych w zapisie i ceny emisyjnej obligacji. Płatność za obligacje musi być dokonana w formie przelewu w złotych na rachunek LEGIMI S.A. prowadzony przez DNB Bank Polska S.A.: 88 2190 1012 0245 2000 0000 0003 tak, aby środki wpłynęły na rachunek powierniczy emisji najpóźniej do końca 29 października 2020 r. (data uznania rachunku powierniczym).

Jeżeli łączna liczba Obligacji, na jakie inwestorzy złożą oferty nabycia na Formularzu Zapisu wyniesie więcej niż maksymalna liczba oferowanych Obligacji, Obligacje zostaną przydzielone według własnego uznania Emitenta w liczbie wskazanej przez inwestora w Formularzu Zapisu lub mniejszej lub nieprzydzielenia takiemu inwestorowi Obligacji w ogóle, co nie uprawnia inwestora do wysuwania względem Emitenta jakichkolwiek roszczeń. Ułamkowe części Obligacji nie będą przydzielane. Przydzielenie Obligacji w mniejszej liczbie niż zadeklarowana w Formularzu Zapisu nie daje podstaw do odstąpienia od zapisu.

DANE KONTAKTOWE:

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez formularz zamieszczony na stronie www.dminc.pl/kontakt w temacie wpisując “LEGIMI”.

ZASTRZEŻENIE:

Oferta publiczna Obligacji LEGIMI S.A. jest przeprowadzana:

  • na podstawie dostępnego pod poniższym linkiem Memorandum Informacyjnego,
  • wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży Obligacji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Obligacji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani obligacje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek innym, poza Rzeczpospolitą  Polską, państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Skorzystanie z któregokolwiek poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

  • nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
  • nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
  • przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.

PLIKI:

GENERATOR FORMULARZY: