OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI SERII Z Legimi S.A.

Pod poniższym linkiem jest zamieszczone Memorandum Informacyjne Legimi S.A. (dalej: „Memorandum”) sporządzone w związku z ofertą publiczną od 1.000 (tysiąc) do 2.500 (dwa tysiące pięćset) obligacji na okaziciela serii Z wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda.

Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o obligacjach serii Z i ofercie publicznej.

Warunkiem złożenia zapisu na obligacje serii Z jest zapoznanie się z treścią Memorandum oraz zawarcie umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim INC S.A. Umowa pozbawiona jest opłat i prowizji.

Podstawą prawną emisji instrumentów finansowych objętych Memorandum Informacyjnym jest uchwała zarządu Emitenta nr 1 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji serii Z, oraz uchwała zarządu Emitenta nr 2 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia treści Warunków Emisji obligacji serii Z.

Zgodnie z jej postanowieniami:

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpiło z dniem 1 lipca 2020 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi 15 lipca 2020 r.

Dzień przydziału/dzień emisji ustalony został na 17 lipca 2020 r.

Obligacje emitowane są jako obligacje zabezpieczone z terminem wykupu przypadającym 17 lipca 2022 r. i kuponem odsetkowym wynoszącym 6,75% w skali roku wypłacanym kwartalnie.

Próg dojścia emisji do skutku ustalony został na poziomie 500 (pięćset) Obligacji.

Cena emisyjna jest równa cenie nominalnej i wynosi 1.000 (tysiąc) złotych.

Maksymalna wartość emisji ustalona została na poziomie do 2.500.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) złotych.

Cel emisji zakłada rozwój i promocję na rynku niemieckim (do 0,5 mln zł), zabezpieczenie bieżącej płynności finansowej (do 0,5 mln zł) oraz refinansowanie zadłużenia (do 1,5 mln zł)

Obligacje serii Z nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku obligacji  – Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

ZASTRZEŻENIE:

Oferta publiczna obligacji serii Z Legimi S.A. jest przeprowadzana:

  • na podstawie dostępnego pod poniższym linkiem Memorandum Informacyjnego,
  • wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek innym, poza Rzeczpospolitą  Polską, państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Skorzystanie z któregokolwiek poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

  • nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
  • nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
  • przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.