OFERTA PUBLICZNA OBLIGACJI SERII W Legimi S.A.

Pod poniższym linkiem jest zamieszczone Memorandum Informacyjne Legimi S.A. (dalej: „Memorandum”) sporządzone w związku z ofertą publiczną od 1.000 (tysiąc) do 2.350 (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii W wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda.

Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o obligacjach serii W i ofercie publicznej.

Warunkiem złożenia zapisu na obligacje serii W jest zapoznanie się z treścią Memorandum oraz zawarcie umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim INC S.A. Umowa pozbawiona jest opłat i prowizji.

 

Podstawą prawną emisji instrumentów finansowych objętych Memorandum Informacyjnym jest uchwała zarządu Emitenta nr 1 z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii W, uchwała zarządu Emitenta nr 1 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany parametrów emisji obligacji serii W oraz uchwała zarządu Emitenta nr 1 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia treści Warunków Emisji obligacji serii W.

Zgodnie z jej postanowieniami:

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów nastąpiło z dniem 5 września 2019 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów nastąpi 23 września 2019 r.

Dzień przydziału/dzień emisji ustalony został na 24 września 2019 r.

Obligacje emitowane są jako obligacje zabezpieczone z terminem wykupu przypadającym 24 września 2020 r. i kuponem odsetkowym wynoszącym 8,5% w skali roku wypłacanym kwartalnie.

Próg dojścia emisji do skutku ustalony został na poziomie 1.000 (tysiąc) Obligacji.

Cena emisyjna jest równa cenie nominalnej i wynosi 1.000 (tysiąc) złotych.

Maksymalna wartość emisji ustalona została na poziomie do 2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) złotych.

Cel emisji zakłada rozwój i promocję platformy Legmi 3.0 (do 1,0 mln zł) oraz refinansowanie zadłużenia (do 1,35 mln zł)

Obligacje serii W nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku obligacji  – Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

ZASTRZEŻENIE:

Oferta publiczna obligacji serii W Legimi S.A. jest przeprowadzana:

  • na podstawie dostępnego pod poniższym linkiem Memorandum Informacyjnego,
  • wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek innym, poza Rzeczpospolitą  Polską, państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Skorzystanie z któregokolwiek poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

  • nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
  • nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
  • przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.