OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII B Simple Day S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o objęciu akcji spółki Simple Day.A. Memorandum Informacyjne, sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji Simple Day S.A., jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce.

Memorandum Informacyjne – treść ujednolicona
Prezentacja inwestorska
Teaser informacyjny
Memorandum Informacyjne
Suplement nr 1
Komunikat Aktualizujący nr 1
Komunikat Aktualizujący nr 2

Na niniejszej stronie zamieszczono Memorandum Informacyjne (dalej: „Memorandum”) sporządzone w związku z ofertą publiczną od 312.500 do 625.000 akcji nowej emisji serii B Simple Day S.A. („Akcje”)
o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej Akcji.

Simple Day jest polskim dystrybutorem naturalnych suplementów diety, właścicielem m.in. marki Twój Cel To, która oferuje szeroką paletę produktów wspomagających m.in. odchudzanie, regenerację organizmu czy uzupełnianie mikroelementów. Suplementy dedykowane są zarówno dla osób aktywnych fizycznie, jak i entuzjastów zdrowego trybu życia. Spółka posiada wykwalifikowaną kadrę doświadczonych specjalistów, co pozwala jej tworzyć wysokojakościowe produkty.

Skuteczna strategia

Wysokie zyski i dywidenda

Rynek nam sprzyja | Wzrost rynku e-commerce i suplementów diety

Doświadczenie i kompetencje | 15 lat w branży sprzedaży suplementów*

Nowoczesne podejście do sprzedaży | Sprzedajemy rozwiązania nie produkty

Efektywne wykorzystanie social media

Rosnące przychody przy wysokiej marży | 9.5m PLN za H1 2021, marża EBIT 47%

Wypłata dywidendy | 100% zysku netto, 6,2 mln zł wypłacone za 2020 r.

Ambitna strategia rozwoju | Rozwój produktów; Ekspansja na nowe rynki

 

*Doświadczenie branżowe założycieli SimpleDay
beztytulu7

Wzrost przychodów przy wysokiej marży

przychody

Prognozy finansowe

prognozy

Warunki oferty publicznej

Bez tytułu6

Cele emisyjne

Bez tytułu4

UMOWA Z DOMEM MAKLERSKIM INC

Do wzięcia udziału w Ofercie Publicznej oraz złożenia zapisu na Akcje są uprawnieni wyłącznie Inwestorzy, którzy mają zawartą z DM INC umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych i znajdą się w pozytywnej grupie docelowej dla instrumentu finansowego akcje.

Inwestorzy, którzy nie mają zawartej z DM INC wskazanej umowy, a chcą wziąć udział w Ofercie Publicznej, proszeni są o kontakt z DM INC poprzez uzupełnienie formularza kontaktowego na stronie www.dminc.pl/kontakt w temacie wiadomości wpisując „Umowa PPZ Oferta Simple Day S.A.”. Umowa pozbawiona jest opłat i prowizji dla Inwestora oraz może zostać zawarta w sposób zdalny, jak i w ramach wizyty w siedzibie DM INC w Poznaniu lub POK w Warszawie.

 

PROCES BUDOWY KSIĘGI POPYTU

Cena Akcji zostanie ustalona w procesie budowy księgi popytu i zostanie przekazana Inwestorom w terminie określonym w harmonogramie Oferty Publicznej, w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum – na stronach internetowych Emitenta: www.simpleday.pl i DM INC: www.dminc.pl.

W procesie budowania księgi popytu, Inwestorzy zaproszeni przez Firmę Inwestycyjną, będą składać deklaracje zainteresowania objęciem Akcji wskazujące liczbę Akcji, jaką są skłonni objąć, oraz cenę, jaką są skłonni zapłacić, nie wyższą niż 16,00 zł za jedną Akcję („Deklaracje”).

Deklaracje mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, poprzez uzupełnienie formularza elektronicznego przekazanego Inwestorowi przez Firmę Inwestycyjną w ramach zaproszenia do udziału w procesie budowy księgi popytu na Akcje lub poprzez przekazanie wszystkich informacji wymaganych w formularzu elektronicznym w formie wiadomości e-mail. Deklaracje są bezwarunkowe oraz wiążące dla Inwestorów.

 

USTALENIE CENY EMISYJNEJ

Cena Akcji zostanie ustalona przez Emitenta, przy wykorzystaniu wyników procesu budowy księgi popytu (book-building), który zostanie przeprowadzony przez Firmę Inwestycyjną zgodnie z harmonogramem Oferty Publicznej. Cena Maksymalna Akcji wynosi 16,00 zł (słownie złotych) za jedną Akcję. Informacja w zakresie ustalonej Ceny Akcji zostanie podana do publicznej wiadomości w formie suplementu do Memorandum w sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne, w terminie określonym w harmonogramie Oferty Publicznej, w sposób w jaki zostało udostępnione Memorandum – na stronach internetowych Emitenta: www.simpleday.pl i DM INC: www.dminc.pl.

 

ZAPISY NA AKCJE

Zapisy na Akcje będą przyjmowane od dnia 2 grudnia 2021 r. do dnia 9 grudnia 2021 r.

Warunkiem złożenia zapisu na Akcje jest zapoznanie się z treścią Memorandum oraz zawarcie przez inwestora umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim INC S.A. („Umowa PPZ”) – pośredniczącym w przeprowadzeniu oferty publicznej Akcji. Umowa pozbawiona jest opłat i prowizji. Zapisy mogą zostać złożone wyłącznie przez osoby, które zawarły z Domem Maklerskim INC S.A. umowę PPZ i zostały zakwalifikowane do grupy docelowej odpowiadającej specyfice akcji Simple Day Studio S.A. i inwestycji w akcje Simple Day S.A.

Oferta Publiczna będzie podzielona na Transzę Małych Inwestorów oraz Transzę Dużych Inwestorów. Podział Oferty Publicznej na transze, obejmujący ustalenie przez Emitenta liczby Akcji oferowanych
w poszczególnych transzach, nastąpi po zakończeniu przyjmowania zapisów na Akcje, w terminie określonym w harmonogramie Oferty Publicznej.

W Transzy Małych Inwestorów, Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 300 Akcji. Zapis złożony na mniejszą liczbę Akcji niż 300 będzie nieważny. Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Akcje, przy czym pojedynczy zapis nie może obejmować mniej niż 300 Akcji. Przy zachowaniu tej zasady, wielokrotne zapisy składane przez Inwestora w Transzy Małych Inwestorów będą przy przydziale Akcji traktowane jak jeden zapis.

Transza Dużych Inwestorów będzie obejmować Inwestorów, do których Firma Inwestycyjna skieruje zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje w Transzy Dużych Inwestorów na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu (book-building). Inwestorzy, do których zostaną skierowane Zaproszenia, będą uprawnieni do złożenia zapisu na Akcje obejmującego taką liczbę Akcji, jaka została wskazana
w Zaproszeniu. W Transzy Dużych Inwestorów, Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1500 Akcji. Zapis złożony na mniejszą liczbę Akcji niż 1500 będzie nieważny. W Transzy Dużych Inwestorów, zapisy na Akcje będą składane przez Inwestora w odpowiedzi na wystosowane przez Firmę Inwestycyjną w imieniu Emitenta zaproszenie do złożenia zapisu na Akcje, które będzie określało liczbę Akcji zaproponowaną przez Emitenta do objęcia przez konkretnego Inwestora po Cenie Akcji.

Wzory formularzy zapisu na Akcje w Transzy Małych Inwestorów zostaną udostępnione w dniu ustalenia i przekazanie Inwestorom informacji o Cenie Akcji, tj. 1 grudnia 2021 r., w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych Emitenta: https://www.simpleday.pl i DM INC: https://www.dminc.pl.

Wzory formularzy zapisu na Akcje w Transzy Dużych Inwestorów zostaną udostępnione indywidualnie Inwestorom, do których Firma Inwestycyjna w imieniu Emitenta skieruje zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje w Transzy Dużych Inwestorów, jako załącznik do kierowanego zaproszenia.

 

PRZYDZIAŁ AKCJI

Oferta Publiczna będzie podzielona na Transzę Małych Inwestorów oraz Transzę Dużych Inwestorów.

Podział Oferty Publicznej na transze, obejmujący ustalenie przez Emitenta liczby Akcji oferowanych w poszczególnych transzach, nastąpi po zakończeniu przyjmowania zapisów na Akcje, w terminie określonym w harmonogramie Oferty Publicznej.

Informacja o ostatecznym podziale Oferty Publicznej na transze zostanie przekazana w formie suplementu do Memorandum, który zostanie udostępniony do wiadomości publicznej w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych Emitenta: https://simpleday.pl/ i DM INC: https://www.dminc.pl

W przypadku, gdy liczba Akcji wynikających z prawidłowo złożonych zapisów na Akcje w Transzy Małych Inwestorów będzie równa lub niższa od liczby wszystkich Akcji dostępnych w Transzy Małych Inwestorów zgodnie z decyzją Emitenta, wszystkie zapisy na Akcje zostaną zrealizowane w całości. Jeżeli łączna liczba Akcji objętych złożonymi zapisami w Transzy Małych Inwestorów, opłaconych i przyjętych do przydziału zgodnie z przyjętymi zasadami wyniesie więcej niż liczba Akcji dostępnych w Transzy Małych Inwestorów zgodnie z decyzją Emitenta, zapisy Inwestorów w Transzy Małych Inwestorów będą podlegać proporcjonalnej redukcji.

Akcje w Transzy Dużych Inwestorów zostaną przydzielone według uznaniowej decyzji Emitenta, w porozumieniu z Firmą Inwestycyjną.

Przydział akcji nastąpi w dniu 17 grudnia 2021 r.

Inwestorzy dokonujący zapisów na Akcje w Transzy Małych Inwestorów i Transzy Dużych Inwestorów, którym nie przydzielono żadnych Akcji lub których zapisy na Akcje zredukowano lub uznano za nieważne lub w przypadku niedojścia Oferty Publicznej do skutku, otrzymają zwrot dokonanych wpłat lub nadpłat, na rachunek wskazany przez Inwestora w złożonym zapisie na Akcje w terminie do 17 grudnia 2021 r., bez potrącania jakiejkolwiek prowizji oraz bez odsetek.

POZOSTAŁE INFORMACJE O OFERCIE

Próg dojścia oferty sprzedaży do skutku ustalony został na poziomie 50% liczby Akcji oferowanych (312.500 sztuk akcji serii B) w Ofercie Publicznej.

Akcje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynku akcji NewConnect zorganizowanym i prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Simple Day S.A. planuje rozpoczęcie procedury związanej z wprowadzeniem akcji spółki do obrotu na rynku NewConnect i ich rejestracją w KDPW na przełomie I/II kwartału 2022 r.

HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ

Harmonogram Oferty Publicznej Terminy
Publikacja Memorandum Informacyjnego 15 listopada 2021 r.
Przyjmowanie deklaracji Inwestorów w ramach procesu budowania księgi popytu na Akcje (book-building) 16 listopada 2021 r. – 7 grudnia 2021 r.
Ustalenie i przekazanie Inwestorom informacji o Cenie Akcji 8 grudnia 2021 r. do godz. 16:00
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów oraz Transzy Dużych Inwestorów 9 grudnia 2021 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów oraz Transzy Dużych Inwestorów – w przypadku zapisów na Akcje składanych w formie papierowej 16 grudnia 2021 r. godz. 15:59
Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów oraz Transzy Dużych Inwestorów – w przypadku zapisów na Akcje składanych w formie elektronicznej 16 grudnia 2021 r. godz. 23:59
Ustalenie i przekazanie Inwestorom informacji o ostatecznej liczbie Akcji oferowanych w ramach Oferty Publicznej, liczbie Akcji oferowanych w podziale na poszczególne transze oraz przydziale Akcji 17 grudnia 2021 r. godz. 15:59

 

Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot Inwestorom biorącym udział w Transzy Małych Inwestorów (w przypadku redukcji) do 23 grudnia 2021 r.

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA AKCJE W TRANSZY MAŁYCH INWESTORÓW?

Zapisy w Transzy Małych Inwestorów będą przyjmowane w dniach od 9 grudnia 2021 r. do 16 grudnia 2021 r.

Wzory formularzy zapisu na Akcje w Transzy Małych Inwestorów zostaną udostępnione w dniu ustalenia i przekazanie Inwestorom informacji o Cenie Akcji, tj. 8 grudnia 2021 r., w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych Emitenta: https://www.simpleday.pl i DM INC: https://www.dminc.pl

Na każdym etapie możesz się skontaktować z DM INC wypełniając formularz kontaktowy www.dminc.pl/kontakt wpisując w temacie wiadomości „Oferta Simple Day”.

 1. Memorandum Informacyjne

Zapoznaj się z Memorandum Informacyjnym

 1. Umowa PPZ

(Jeśli jesteś klientem DM INC przejdź do kolejnego punktu)

Wypełnij ankietę MiFID

Przejdź do formularza umowy PPZ

Wygenerowany plik pdf podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze skanem dowodu osobistego oraz drugiego dokumentu ze zdjęciem i wyślij na adres: ppz@dminc.pl

Jeśli nie używasz kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wygenerowany plik pdf podpisz Profilem Zaufanym ePUAP. W kolejnym kroku prześlij podpisane dokumenty wraz ze skanem dowodu osobistego oraz drugiego dokumentu ze zdjęciem na adres ppz@dminc.pl

 1. Zapis na akcje

Wypełnij formularz zapisu na akcje:

Wzory formularzy zapisu na Akcje w Transzy Małych Inwestorów zostaną udostępnione w dniu ustalenia i przekazanie Inwestorom informacji o Cenie Akcji, tj. 1 grudnia 2021 r., w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych Emitenta: https://www.simpleday.pl i DM INC: https://www.dminc.pl

Prześlij podpisany plik mailem na adres emisje@dminc.pl najpóźniej do 16 grudnia 2021 r., godzina 23:59.

Podejmując decyzję o terminie złożenia zapisu należy mieć na uwadze możliwość wcześniejszego zakończenia procesu przyjmowania zapisów na Akcje.

Zapis możesz też złożyć osobiście w siedzibie DM INC: ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań albo w Punkcie Obsługi Klienta DM INC: ul. Wilcza 50/52, piętro 5, 00-679 Warszawa – z uwagi na ograniczenia związane z pandemią choroby COVID-19 – po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania telefonicznie pod nr  +48 61 845 5006 (Poznań) albo +48 61 845 5005 (Warszawa).

Zapisy mogą zostać złożone wyłącznie przez osoby, które zawarły z Domem Maklerskim INC S.A. umowę PPZ i zostały zakwalifikowane do grupy docelowej odpowiadającej specyfice akcji Simple Day S.A. i inwestycji w akcje Simple Day S.A.

Aby zapis był ważny niezbędne jest dokonanie wpłaty na Akcje w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji wskazanych w zapisie i deklarowanej Ceny . Płatność za Akcje musi być dokonana w formie przelewu w złotych na rachunek bankowy DM INC prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.  o nr: 28 1240 6524 1111 0010 6953 7005 – tak, aby środki wpłynęły na rachunek DM INC najpóźniej do końca 16 grudnia 2021 r. (data uznania rachunku DM INC). Tytuł wpłaty powinien zawierać:

 • numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny)
 • imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) Inwestora,
 • adnotację „Wpłata na akcje Simple Day SA”.

Podejmując decyzję o terminie dokonania przelewu należy mieć na uwadze możliwość wcześniejszego zakończenia procesu przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje. Informacja o wcześniejszym zakończeniu procesu przyjmowania zapisów na Akcje zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego do Memorandum Informacyjnego w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych: https:/simpleday.com i  www.dminc.pl.

Przydział Akcji nastąpi w oparciu o poprawnie złożone zapisy i poprawnie dokonane wpłaty na Akcje.

Jeżeli liczba Akcji objętych zapisami w Transzy Małych Inwestorów, opłaconych i przyjętych do przydziału zgodnie z przyjętymi zasadami, wyniesie nie więcej niż liczba Akcji oferowanych, każdemu Inwestorowi składającemu zapis na Akcje zostanie przydzielona taka liczba Akcji, na jaką złożył zapis.

Jeżeli łączna liczba Akcji objętych złożonymi zapisami w Transzy Małych Inwestorów, opłaconymi i przyjętymi do przydziału zgodnie z przyjętymi zasadami wyniesie więcej niż liczba Akcji oferowanych, zapisy Inwestorów będą podlegać proporcjonalnej redukcji.

 

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA AKCJE W TRANSZY DUŻYCH INWESTORÓW?

Zapisy w Transzy Małych Inwestorów będą przyjmowane w dniach od 9 grudnia 2021 r. do 16 grudnia 2021 r.

Transza Dużych Inwestorów będzie obejmować Inwestorów, do których Firma Inwestycyjna skieruje zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje w Transzy Dużych Inwestorów na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu (book-building). Inwestorzy, do których zostaną skierowane zaproszenia, będą uprawnieni do złożenia zapisu na Akcje obejmującego taką liczbę Akcji, jaka została wskazana w zaproszeniu. Składanie deklaracji w ramach budowy księgi popytu potrwa do 7 grudnia 2021 r., godzina 23:59. Zaproszenia do składania zapisów oraz przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów potrwa do 16 grudnia 2021 r., godzina 23:59 (w formie elektronicznej) lub 16 grudnia 2021 r., godzina 15:59 (w formie papierowej).

Szczegółowe informacje o sposobie składania zapisów na Akcje, dokonywania wpłat oraz przydziału Akcji w Transzy Dużych Inwestorów przedstawione zostały w treści Memorandum Informacyjnego oraz zostaną przekazane Inwestorom wskazanym przez DM INC.

 

ZASTRZEŻENIE

Oferta publiczna Akcji Simple Day S.A. jest przeprowadzana:

 • na podstawie dostępnego pod poniższym linkiem Memorandum Informacyjnego,
 • wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży Akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek innym, poza Rzeczpospolitą  Polską, państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Skorzystanie z któregokolwiek poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

 • nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
 • nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
 • przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez formularz zamieszczony na stronie www.dminc.pl/kontakt w temacie wpisując „Oferta Simple Day”.