Kontakt

+48 61 845 5000
pn-pt 09:00 - 16:00

Centrala / POK

Poznań / Warszawa
pn-pt 09:00 - 16:00

Movie Games VR

Movie Games VR S.A. jest spółką publiczną notowaną w ASO NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII M
Movie Games VR S.A.

Przedmiotem Oferty Publicznej są akcje zwykłe na okaziciela Movie Games VR S.A. („Spółka”) serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda w łącznej liczbie od 1 do 6 335 580 akcji, po cenie emisyjnej 0,24 zł.  Oferta realizowana jest w ramach prawa poboru.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o objęciu akcji Movie Games VR S.A. Memorandum Informacyjne, sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji Movie Games VR S.A., jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce.

 

 

Termin zapisów w ramach Transzy Zarządu

27 czerwca 2022 - 11 lipca 2022

Transza Zarządu

Transza Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych

Oferta publiczna

Działalność spółki

Movie Games VR S.A. podejmuje działania zmierzające do rozpoczęcia działalności w sektorze gamedev w obszarze VR. W 2021 roku Emitent zawarł poniższe kluczowe umowy oraz list intencyjny:

Umowa ramowa zawarta dnia 4 października 2021 roku z Road Studio S.A. oraz True Games S.A.

Spółka uzyskała wyłączność w zakresie wyboru gier z portfolio obu partnerów w zakresie przeniesienia ich do środowiska VR

Umowa ramowa zawarta dnia 26 października 2021 z DRAGO Entertainment S.A.

Spółka nawiązała współpracę w zakresie portowania gier partnera do środowiska VR

List intencyjny podpisany 2 lutego 2022 roku z Flint Arts sp. z o.o.

Spółka rozpoczęła negocjacje celem podpisania umowy wydawniczej gry „Stunty Cars”

Umowa ramowa zawarta dnia 5 kwietnia 2022 roku z Movie Games Mobile S.A. oraz Augmented Robotics GmbH

Spółka uzyska dostęp do technologii partnera dzięki czemu zarówno Emitent, jak i Movie Games Mobile S.A. rozpoczną produkcję gier mobilnych przy wykorzystaniu augmented reality (ang. rozszerzona rzeczywistość)

Oferta publiczna

Cele emisyjne

Szczegółowy opis celów emisyjnych znajduje się w Memorandum Informacyjnym z dnia 20.05.2022 r. w rozdziale V punkt 13.4

Cel emisyjny

Środki z emisji akcji serii M

Środki własne

Wartość

Planowany termin realizacji

Finansowanie produkcji i wydanie „Stunty Cars”

500 000 PLN

0 PLN

500 000 PLN

II kw. 2023 r.

Produkcja portu dla DRAGO entertainment

700 000 PLN

0 PLN

700 000 PLN

III kw. 2023 r.

Produkcja „Fix My Spacecar”

300 000 PLN

300 000 PLN

600 000 PLN

IV kw. 2023 r.

Razem

1 500 000 PLN

300 000 PLN

1 800 000 PLN

 

Wskazane przez Emitenta cele przekraczają kwotę, którą Spółka zamierza pozyskać z planowanej emisji. Zarząd Movie Games VR S.A. wskazuje, że ewentualne brakujące środki mogą zostać pozyskane w ramach pożyczek od spółek z Grupy Kapitałowej Movie Games oraz z premiery pierwszego tytułu – “Stunty Cars”.  Wskazane działania pozwolą pozyskać środki niezbędne do sfinansowania brakujących nakładów na wskazane wyżej cele. 

Oferta publiczna

Harmonogram oferty

Publikacja Memorandum Informacyjnego 

20 maja 2022 r. (piątek)

Ostatni dzień sesyjny, w którym można nabyć na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez GPW w Warszawie S.A. Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji Serii M 

23 maja 2022 r. (poniedziałek)

Dzień Prawa Poboru 

25 maja 2022 r. (środa)

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych 

31 maja 2022 r. (wtorek)

Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych. 

14 czerwca 2022 r. (wtorek)

Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych 

24 czerwca 2022 r. (piątek)

Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta 

27 czerwca – 11 lipca 2022 r. (poniedziałek – poniedziałek)

Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta 

12 lipca 2022 r. (wtorek)

Transza Zarządu

By przystąpić do oferty w transzy zaproszeń kierowanych przez Zarząd, w terminie między 27 czerwca a 11 lipca 2022 r. musi być Pan/Pani klientem DM INC S.A. (dalej „Dom Maklerski”). W tym celu należy zawrzeć z Domem Maklerskim umowę przyjmowania i przekazywania zleceń (dalej „Umowa PPZ”), a w jej zakresie przejść ocenę odpowiedniości usługi maklerskiej w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń instrumentów finansowych, która pozwoli określić czy znajduje się Pan/Pani w grupie docelowej odbiorców dla oferowanych akcji.

 

I. Dla przyszłych klientów Domu Maklerskiego:

 

Krok 1

Napisz do Domu Maklerskiego INC S.A. poprzez formularz znajdujący się na dole strony:  https://dminc.pl/kontakt w temacie wpisując Movie Games VR. Pracownik Domu Maklerskiego się z Tobą skonstatuje.

Krok 2

Przejdź procedurę przygotowującą do zawarcia Umowy PPZ. W przypadku pozytywnej weryfikacji podpisz umowę zgodnie z instrukcjami przedstawionymi przez pracownika Domu Maklerskiego INC.

Krok 3

Wypełnij Formularz Zapisu zamieszczony na niniejszej stronie i podpisz go podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym EPUAP lub odręcznie oraz dostarcz go elektronicznie na emisje@dminc.pl lub osobiście do siedziby DM (ul. Abpa A. Baraniaka 6 w Poznaniu) lub POK (ul. Wilcza 50/52, Warszawa).

Krok 4

Wpłać do 11 lipca 2022 r. włącznie pełną kwotę za zapis na rachunek bankowy Domu Maklerskiego INC SA wskazany w treści Formularza Zapisu.

Zawarcie umowy PPZ z Domem Maklerskim jest bezpłatne. Dom Maklerski nie pobiera prowizji od transakcji, w których pośredniczy.

II. Dla klientów Domu Maklerskiego:

 

 

Krok 1

Napisz do Domu Maklerskiego INC S.A. poprzez formularz znajdujący się na dole strony:  https://dminc.pl/kontakt w temacie wpisując Movie Games VR. Pracownik Domu Maklerskiego się z Tobą skonstatuje.

Krok 2

Wypełnij Formularz Zapisu zamieszczony na niniejszej stronie i podpisz go podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym EPUAP lub odręcznie oraz dostarcz go elektronicznie na emisje@dminc.pl lub osobiście do siedziby DM (ul. Abpa A. Baraniaka 6 w Poznaniu) lub POK (ul. Wilcza 50/52, Warszawa).

Krok 3

Wpłać do 11 lipca 2022 r. włącznie pełną kwotę za zapis na rachunek bankowy Domu Maklerskiego INC SA w treści Formularza Zapisu.

Poprawność złożenia zapisu determinuje zaksięgowanie wpłaty za akcje na koncie bankowym Domu Maklerskiego do dnia 11 lipca 2022 r. W przypadku braku zaksięgowania wpłaty zapis będzie nieważny.

Zapisy na pozostałe Akcje Serii M, nie objęte w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniach 27 czerwca – 11 lipca 2022 roku. Zgodnie z art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Akcje serii M zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.

Zapisy na pozostałe Akcje Serii M, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą przez Dom Maklerski INC S.A. (Podmiot Pośredniczący) w sposób uzgodniony z Podmiotem Pośredniczącym.

Szczegółowe zasady dystrybucji opisane zostały w rozdziale IV pkt. 11 Memorandum Informacyjnego z dnia 20 maja 2022 r.

 

Transza Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych

 

Krok 1

 Akcjonariusz posiadający akcje Spółki minimum od 23.05.2022 r. jest uprawniony do skorzystania z Prawa Poboru

Krok 2

Po wejściu na konto maklerskie w spisie usług powinna widnieć zakładka „Emisja z Prawem Poboru”, „Oferty Publiczne” lub podobne

Krok 3

Po wejściu w odpowiednią zakładkę należy złożyć zapis zgodnie z procedurę właściwą dla każdego domu maklerskiego

Dom Maklerski INC nie przyjmuje zapisu w ramach Prawa Poboru.

Zapisy na Akcje Serii M na podstawie Praw Poboru należy składać w Terminie Przyjmowania Zapisów w oddziałach (punktach obsługi klientów):

-domu (biura) maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Prawa Poboru,

-domu (biura) maklerskiego wskazanego przez bank prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Prawa Poboru.

Zapisy na Akcje Serii M w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczną się w dniu 31 maja 2022 roku i przyjmowane będą do dnia 14 czerwca 2022 roku.

Szczegółowe zasady dystrybucji opisane zostały w rozdziale IV pkt. 11 Memorandum Informacyjnego z dnia 20 maja 2022 r.

Zapis na podstawie Praw Poboru i Zapis Dodatkowy można złożyć w godzinach pracy instytucji przyjmujących zapisy i opłacić go w sposób zgodny z zasadami działania tych instytucji. Subskrybent musi liczyć się z dodatkowymi ograniczeniami ze strony instytucji przyjmujących zapisy na Akcje Serii M, takimi jak przyjmowanie zapisów w ograniczonym czasie, w określonych miejscach, czy koniecznością wniesienia dodatkowych opłat.

Z tego powodu Emitent doradza wszystkim uprawnionym do złożenia Zapisów na Akcje Serii M wcześniejsze zapoznanie się z warunkami przyjmowania zapisów przez domy maklerskie prowadzące ich rachunki papierów wartościowych lub domy maklerskie wskazane przez banki prowadzące ich rachunki papierów wartościowych.

W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii M w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii M, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniach 27 czerwca 2022 do 11 lipca 2022 roku. Zgodnie z art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Akcje serii M zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.

Jeżeli w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych nie wszystkie Akcje Serii M zostaną subskrybowane, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii M, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą przez Dom Maklerski INC S.A. (Podmiot Pośredniczący) w sposób uzgodniony z Podmiotem Pośredniczącym.

Oferta publiczna

Strategia rozwoju Movie Games VR S.A.

Budowanie wewnętrznych kompetencji zespołu oraz rozpoznawalności marki

Zbudowanie własnego zespołu skoncentrowanego na produkcjach pod własnym IP

Zawarcie pierwszych umów wykonawczych w zakresie portowania gier do środowiska wirtualnej rzeczywistości

Prowadzenie działalności wydawniczej w obrębie gier w technologii VR

ZASTRZEŻENIE

Oferta publiczna Akcji Movie Games VR S.A. jest przeprowadzana:

  • na podstawie dostępnego pod poniższym linkiem Memorandum Informacyjnego
  • wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży Akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek innym, poza Rzeczpospolitą  Polską, państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Skorzystanie z któregokolwiek poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

  • nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
  • nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
  • przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez formularz zamieszczony na stronie www.dminc.pl/kontakt w temacie wpisując „Oferta Movie Games VR S.A.”.

 

Pozostańmy
w kontakcie

Centrala
ul. Abpa Antoniego
Baraniaka 6
61-131 Poznań
Punkt Obsługi Klienta

ul. Wilcza 50/52
piętro 5
00-679 Warszawa

Kontakt email
biuro@dminc.pl
Kontakt telefoniczny
+48 61 845 5000

© 2022 Dom Maklerski INC S.A. | Nota prawna | Polityka prywatności | Kontakt