Ogłoszenie wzywające do zapisania się na akcje

 

Numer i data Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym ogłoszono statut:

135/2019, 15.07.2019

Data powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego:

26.04.2019

Suma, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony:

nie więcej niż 51050 zł

Liczba, rodzaj i wartość nominalna akcji:

nie więcej niż 510500 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda

Cena emisyjna akcji:

5,88 zł

Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom:

prawo poboru zostało wyłączone

Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki nieuiszczenia należnych wpłat:

Upoważniona do przyjmowania zapisów jest tylko i wyłącznie Spółka. Wpłat w wysokości iloczynu liczby akcji objętych zapisem i ceny emisyjnej należy dokonać na rachunek Spółki najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od złożenia zapisu. Brak wpłaty powoduje bezskuteczność zapisu.

Termin, do którego subskrybenci mogą dokonywać zapisów na akcje:

05.08.-24.10.2019

Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania:

26.10.2019

Termin ogłoszenia przydziału akcji:

do 2 tygodni od zakończenia subskrypcji; przydział nastąpi wg uznania Zarządu.

Nie występują subemitenci.


Zapisy przyjmowane są poprzez wysłanie uzupełnionego formularza zapisu na adres emisja@pirxon.com lub złożenie go osobiście w siedzibie spółki.

Podmiotem oferującym akcje Emitenta w rozumieniu art. 72 pkt 1 i pkt 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest Dom Maklerski INC SA z siedzibą w Poznaniu.