Aktualnie trwające oferty publiczne przeprowadzane przez Dom Maklerski INC SA:

Dom Maklerski INC S.A. publikuje wszystkie wymagane informacje w ramach trwających ofert publicznych na stronie www.CrowdConnect.pl

CrowdConnect.pl to platforma ofert publicznych bazująca na idei crowdinvestingu, prowadzona przez Dom Maklerski INC S.A. Na platformie prezentowane są informacje o akcjach i warunkach ich nabycia emitowanych w ramach ofert publicznych, w wyniku których zakładane wpływy brutto emitenta stanowią od 100 tys. EUR do 1 mln EUR, prowadzonych przez małe i średnie spółki, które docelowo mają być notowane na zorganizowanym rynku akcji NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferty te nie wymagają sporządzenia i udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego zgodnie z art. 7 ust. 8a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.