Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało sporządzone w związku z ofertą publiczną do 2.350 (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii W („Obligacje”) spółki Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda.

Niniejsze Memorandum Informacyjne nie podlegało zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego zastrzeżenia. Wybierając opcję „AKCEPTUJĘ”, potwierdzają Państwo zapoznanie się z tym zastrzeżeniem oraz wyrażają Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia oraz składają poniższe oświadczenia.

Informacje i dokumenty zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności nie są przeznaczone do udostępnienia osobom znajdującym się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani też jakiegokolwiek innego kraju, w którym udostępnianie tych materiałów mogłoby być niezgodne z przepisami prawa obowiązującego w tym kraju.

Obligacje objęte niniejszym Memorandum Informacyjnym nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki. Oferta publiczna Obligacji przeprowadzana jest wyłącznie ma podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego oraz wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja lub oferta sprzedaży Obligacji lub jakakolwiek zachęta do ich nabywania, ani też jako zamiar pozyskania ofert zakupu Obligacji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań mogłoby być niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Niniejsze Memorandum Informacyjne wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi stanowi jedyny, kompletny i prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i ofercie publicznej Obligacji. Memorandum Informacyjne w wersji elektronicznej zostało opublikowane na stronie internetowej: www.legimi.pl/obligacje.

Inwestorzy powinni dokładnie zapoznać się z treścią całego Memorandum Informacyjnego, w szczególności z opisanymi w nim ryzykami związanymi z inwestowaniem w Obligacje. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące Obligacji powinny być podejmowane wyłączenie w oparciu o wszystkie dane, informacje i ryzyka przedstawione w Memorandum Informacyjnym. Inwestorzy powinni mieć na uwadze, że wartość Obligacji może ulegać zmianie, w szczególności w związku ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych i sytuacji finansowej ich Emitenta.

Uzyskując dostęp do Memorandum Informacyjnego za pośrednictwem sieci internet należy mieć na względzie, że  udostępniane w ten sposób dokumenty mogą ulec zniekształceniu lub modyfikacji podczas procesu ich przesyłania lub pobierania. Spółka, członkowie jej organów, pracownicy ani doradcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności lub zniekształcenia treści niniejszego Memorandum Informacyjnego udostępnionego za pośrednictwem sieci internet, w szczególności mogące powstać w wyniku używania nieaktualnego lub niekompatybilnego oprogramowania przez osobę pobierającą to Memorandum Informacyjne, lub też na skutek działania szkodliwego oprogramowania.

Jeżeli powyższe informacje wskazują, że materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie mogą być Państwu udostępnione lub macie Państwo co do tego jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o opuszczenie tej strony.

Aby uzyskać dostęp do zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów i dokumentów związanych z Ofertą Publiczną Obligacji należy wybrać zamieszczoną poniżej opcję „AKCEPTUJĘ”, co jest równoznaczne ze złożeniem poniższych oświadczeń:

  • potwierdzam dokładne zapoznanie się z powyższymi zastrzeżeniami dotyczącymi Memorandum Informacyjnego oraz prowadzonej na jego podstawie Oferty Publicznej Obligacji Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz akceptuję wszystkie te zastrzeżenia i zobowiązuję się do ich przestrzegania;
  • potwierdzam, że nie znajduję się na terytorium Stanów Zjednoczonych lub na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego jurysdykcja przewiduje, że zapoznawanie się z materiałami zamieszczonymi na niniejszej stronie internetowej jest niezgodne z prawem;
  • oświadczam, że nie będę drukować, kopiować, przesyłać lub w inny sposób rozpowszechniać, w sposób naruszający powyższe postanowienia, zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej materiałów i dokumentów, w szczególności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.