Dom Maklerski INC S.A. prezentuje poniższe informacje zgodnie z wymogami §10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2012 roku w sprawie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (dz. U. z 2021 r., poz. 1078) oraz regulacjami Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego INC S.A.

  1. Firma lub nazwa firmy inwestycyjnej

Dom Maklerski INC  S.A.

  1. Dane pozwalające na bezpośrednio kontakt Klienta z Domem Maklerskim INC S.A.

Dom Maklerski INC S.A.
Ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań
Tel. /fax.: 61 297 79 27
e-mail: biuro@dminc.pl

  1.  Język, w którym Klient może kontaktować się z Domem Maklerskim INC S.A. i w którym będą sporządzane dokumenty i przekazywane informacje:  język polski i/lub język angielski.
  1.  Sposoby komunikowania się Klienta z Domem Maklerskim INC S.A.

Osobiście w siedzibie Domy Maklerskiego INC S.A.
Telefonicznie pod numerem: 61 297 79 27
Wysyłając fax pod numer: 61 297 79 27
Za pośrednictwem strony internetowej: www.dminc.pl
Pocztą elektroniczną na adres: biuro@dminc.pl

  1. Oświadczenie potwierdzające, że Dom Maklerski INC S.A. posiada zezwolenie organu nadzoru, który udzielił zezwolenia na działalność maklerską:

Niniejszym oświadczamy, że Dom Maklerski INC S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 lutego 2012 r. nr DRK/WL/4020/36/14/102/1/2012.

Dane organu Nadzoru:
Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
Tel. +48 22 262 50 00
Fax. +48 22 262 50 37

  1. Szczegółowe zasady świadczenia usług maklerskich na podstawie umowy – Oferowania instrumentów finansowych

Szczegółowy zakres świadczenia ww. usług określa Regulamin Oferowania Domu Maklerskiego INC S.A.

  1. Podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania skarg Klientów składanych w związku ze świadczonymi przez Dom Maklerski INC S.A. usługami

Skarga może zostać złożona w formie pisemnej lub elektronicznej na adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej Domu Maklerskiego INC S.A. oraz ustnie telefonicznie i osobiście w siedzibie Domu Maklerskiego. Wszelkie skargi Klientów Domu Maklerskiego INC S.A. rozpatrywane są przez Zarząd Domu Maklerskiego. Odpowiedź następuje w terminie do 30 dni od daty otrzymania skargi przez Dom Maklerski.

  1. Konflikt interesów

Dom Maklerski INC S.A. podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania występowaniu konfliktów interesów, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na dobro Klientów. Świadcząc usługi maklerskie Dom Maklerski INC S.A. w szczególności unika przedkładania interesów jednych Klientów lub interesów Domu Maklerskiego INC S.A. nad interesy pozostałych Klientów. W przypadku ewentualnych pytań Klienta, dotyczących zasad zarządzania konfliktem interesów, Dom Maklerski INC S.A. udziela odpowiedzi na pisemny wniosek Klienta, złożony w siedzibie Domu Maklerskiego INC S.A.

Dom Maklerski INC S.A. zastrzega sobie możliwość udzielenia odpowiedzi w formie informacji przekazanej za pomocą trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony internetowej.

  1. Raporty ze świadczonych usług

Dom Maklerski INC S.A.  w czasie wykonywania usług maklerskich utrzymuje bieżący kontakt telefoniczny i mailowy z Klientem. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych czynności w ramach danej usługi maklerskiej określane są każdorazowo w umowie z Klientem. Po zakończeniu wykonywania usług maklerskich sporządzany jest raport z wykonania usługi.

  1. Opłaty związane ze świadczonymi usługami

Wynagrodzenie za świadczone przez Dom Maklerski INC S.A. usługi jest każdorazowo ustalane z Klientem i określone w umowie. Umowa zawierania jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Regulacje wewnętrzne Dom Maklerski INC SA (wcześniej PricewaterhouseCoopers Securities S.A z siedzibą w Warszawie)

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową (Dz.U. 2009, nr 210, poz. 1615) oraz regulacjami Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego INC S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową, Dom Maklerski prezentuje informacje dotyczące adekwatności kapitałowej.