Formularz zapisu na akcje serii A WOODPECKER.CO S.A. w transzy małych inwestorów – osoba prawna

Dane Inwestora:
Status dewizowy:
Adres siedziby:
Adres korespondencyjny: Taki sam jak adres siedziby
Dane osób działających w imieniu Inwestora:
Dane dotyczące zapisu:
Cena sprzedaży jednej Akcji równa Cenie Maksymalnej: 15,00 zł (piętnaście złotych)
* Brak wskazania przedmiotowych danych nie skutkuje nieważnością zapisu, o ile zostaną one uzupełnione przez Inwestora przed dokonaniem przydziału Akcji
** Brak wskazania przedmiotowych danych skutkuje zapisaniem Akcji w Rejestrze Sponsora Emisji