Wood logo jpg

Publiczna oferta akcji serii A Woodpecker.co S.A.

 

Zapisy na akcje w transzy Małych Inwestorów  20.05 – 01.06 2021 r.
Budowa book – building 20.05 – 01.06 2021 r.
Zapisy na akcje w transzy Dużych Inwestorów 02.06 – 09.06.2021 r.

Inteligentny asystent sprzedaży

Globalna działalność | 3 000+ klientów z 70+ krajów

Efektywny model SaaS

Masz pytania dot. spółki lub zapisu? Skontaktuj się z DM INC poprzez formularz kontaktowy www.dminc.pl/kontakt w tytule wpisując Woodpecker.co

wood2

Podstawowe informacje o spółce

Woodpecker.co to spółka technologiczna dostarczająca oprogramowanie w modelu SaaS, które pomaga zwiększyć efektywność pracy poprzez inteligentną automatyzację procesów komunikacji biznesowej.

Oprogramowanie wykorzystuje zaawansowane algorytmy, które pomagają zarządzać komunikacją i automatycznie wysyłają spersonalizowane komunikaty, wykrywają odpowiedzi i przypominają o kontakcie.

Rozwiązanie wyróżnia się łatwością implementacji, wysokim bezpieczeństwem oraz najwyższą dostarczalnością.

Spółka pracuje z ponad 3 tys. klientów z 70 krajów, z których prawie połowa to firmy z USA.

Dane finansowe

Przychody wood

Źrodło: Emitent
Dane za lata 2021-2023 są danymi prognozowanymi. Istnieje ryzyko, że Spółka nie osiągnie wskazanych wartości danych finansowych.

Plany rozwoju

Zwiększenie udziałów rynkowych – Zwiększenie skali działania oraz bazy klienckiej na dotychczasowych rynkach.

Rozszerzenie funkcjonalności aplikacji – Rozbudowa produktu o kolejne kanały komunikacji: telefon, social media.

Dotarcie do nowych profesjonalistów – Pozyskiwanie użytkowników w nowych obszarach takich jak rekrutacja, marketing, PR.

wood4
o spolce

Istotne informacje dotyczące Woodpecker.co

Rosnąca spółka – Spółka etap walidacji biznesu i produktu ma już za sobą. Osiągnęła odpowiednią trakcję i dynamicznie powiększa liczbę klientów.

Wysoka rentowność – Działalność jest rentowna i wysokomarżowa (BEP osiągnięty w 2017). W 2022 Woodpecker planuje mieć 19,6 mln zł przychodów i 5 mln zł zysku netto.

Model SaaS – Poprzez miesięczną opłatę abonamentową zapewnia stały cashflow Spółce.

Ogromny rynek – Rozwój narzędzi Woodpecker umożliwia ekspozycję produktów na nowe obszary i dotarcie do nowych klientów z różnych branż.

Skalowalność – Produkt spółki może być wielokrotnie monetyzowany i multiplikowany bez zwiększania kosztów.

Doświadczony zespół – Założyciele mają osiągnięcia biznesowe, a fundusz Tar Heel Capital Pathfinder doświadczenie w rozwoju biznesów w modelach SaaS.

OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII A WOODPECKER.CO S.A.

Na niniejszej stronie zamieszczono Memorandum Informacyjne (dalej: „Memorandum”) sporządzone w związku z ofertą publiczną sprzedaży przez Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited, Macieja Cieślę, Kingę Tarczyńską, Radosława Czyrko oraz Artura Listwana („Oferujący”) od 733.333 do 916.667 akcji serii A Woodpecker.co S.A. („Akcje”) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej Akcji.

Ostateczna liczba Akcji sprzedawanych przez Oferujących w ramach Oferty Publicznej zostanie ustalona przez Oferujących po zakończeniu procesu budowania księgi popytu (book-building), w zależności od poziomu ustalonej Ceny Sprzedaży Akcji, tak, aby łączna wartość Oferty Publicznej sprzedaży Akcji (ustalona jako iloczyn Ceny Sprzedaży oraz liczby Akcji oferowanych w Ofercie Publicznej) była mniejsza niż równowartość 2.500.000,00 euro. W przypadku ustalenia Ceny Sprzedaży w wysokości równej 12,00 zł – ostateczna liczba Akcji sprzedawanych w Ofercie Publicznej wyniesie 916.667 Akcji, natomiast w przypadku ustalenia Ceny Sprzedaży w wysokości równej 15,00 zł – ostateczna liczba Akcji sprzedawanych w Ofercie Publicznej wyniesie 733.333 Akcji. W przypadku ustalenia Ceny Sprzedaży w wysokości z przedziału 12,00 zł – 15,00 zł, ostateczna liczba Akcji sprzedawanych w Ofercie Publicznej będzie określona w ten sposób, aby iloczyn Ceny Sprzedaży oraz określonej ostatecznej liczby Akcji sprzedawanych w Ofercie Publicznej był mniejszy niż równowartość w złotych 2.500.000,00 euro.

Warunkiem złożenia zapisu na Akcje jest zapoznanie się z treścią Memorandum oraz zawarcie przez inwestora umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim INC S.A. („Umowa PPZ”) – pośredniczącym w przeprowadzeniu oferty publicznej Akcji. Umowa pozbawiona jest opłat i prowizji. Zapisy mogą zostać złożone wyłącznie przez osoby, które zawarły z Domem Maklerskim INC S.A. umowę PPZ i zostały zakwalifikowane do grupy docelowej odpowiadającej specyfice akcji Woodpecker.co S.A. i inwestycji w akcje Woodpecker.co S.A.

Oferta Publiczna będzie podzielona na Transzę Małych Inwestorów oraz Transzę Dużych Inwestorów. Podział Oferty Publicznej na transze nastąpi po przeprowadzeniu procesu budowy księgi popytu (book-building).

Informacja o ostatecznym podziale Oferty Publicznej na transze zostanie przekazana w formie suplementu do Memorandum, który zostanie udostępniony do wiadomości publicznej w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych Emitenta: https://woodpecker.co/ i DM INC: https://www.dminc.pl

Transza Małych Inwestorów będzie obejmować Inwestorów dokonujących zapisów na Akcje po Cenie Maksymalnej. Inwestorzy składający zapis na Akcje w Transzy Małych Inwestorów wypełniają formularz zapisu na Akcje przeznaczony dla Transzy Małych Inwestorów.

Transza Dużych Inwestorów będzie obejmować Inwestorów, do których Firma Inwestycyjna skieruje zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje w Transzy Dużych Inwestorów na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu (book-building). Inwestorzy, do których zostaną skierowane Zaproszenia, będą uprawnieni do złożenia zapisu na Akcje obejmującego taką liczbę Akcji, jaka została wskazana w Zaproszeniu.

Cena Sprzedaży zostanie ustalona przez Oferujących, w porozumieniu z Firmą Inwestycyjną, po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu i będzie wyrażona w złotych. Informacja o ustalonej Cenie Sprzedaży zostanie przekazana w formie suplementu do Memorandum, który zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum.

Inwestorzy składający zapis na Akcje w Transzy Dużych Inwestorów będą dokonywać zapisów na Akcje po Cenie Sprzedaży. Inwestorzy składający zapis na Akcje w Transzy Dużych Inwestorów wypełniają formularz zapisu na Akcje przeznaczony dla Transzy Dużych Inwestorów, który otrzymają od Firmy Inwestycyjnej wraz z Zaproszeniami.

Inwestorzy dokonujący zapisów na akcje po Cenie Maksymalnej otrzymają zwrot nadpłaconych kwot środków pieniężnych stanowiących różnicę pomiędzy Ceną Maksymalną, a Ceną Sprzedaży, w przypadku jej wystąpienia. Zwrot ten zostanie dokonany zgodnie z dyspozycją wskazaną w treści złożonego formularza zapisu na Akcje, bez jakichkolwiek odszkodowań i odsetek, w terminie do 16 czerwca 2021 r.

Inwestor w Transzy Małych Inwestorów może złożyć zapis na co najmniej 350 Akcji. Zapis składany jest po Cenie Maksymalnej wynoszącej 15,00 zł.

W Transzy Dużych Inwestorów, zapisy na Akcje będą składane przez Inwestora w odpowiedzi na wystosowane przez Firmę Inwestycyjną w imieniu Oferujących zaproszenie do złożenia zapisu na Akcje, które będzie określało liczbę Akcji zaproponowaną przez Oferujących do nabycia przez konkretnego Inwestora po Cenie Sprzedaży.

Próg dojścia oferty sprzedaży do skutku ustalony został na poziomie 50% liczby Akcji oferowanych w Ofercie Publicznej, ustalonej w zależności od ostatecznej Ceny Sprzedaży.

Akcje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynku akcji NewConnect zorganizowanym i prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Woodpecker.co S.A. planuje rozpoczęcie procedury związanej z wprowadzeniem akcji spółki do obrotu na rynku NewConnect i ich rejestracją w KDPW na przełomie II/III kwartału 2021 r.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji spółki Woodpecker.co S.A. Memorandum Informacyjne, sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji Woodpecker.co S.A., jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce.

 

HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ: 

Harmonogram Oferty Publicznej Terminy
 

Publikacja Memorandum Informacyjnego

 

 

19 maja 2021 r.

 

 

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów

 

 

20 maja 2021 r.

 

 

Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów – w przypadku zapisów na Akcje składanych w formie papierowej

 

 

1 czerwca 2021 r. godz. 15:59

 

 

Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów – w przypadku zapisów na Akcje składanych w formie elektronicznej

 

 

1 czerwca 2021 r. godz. 23:59

 

 

Budowa księgi popytu (book-building) wśród Inwestorów wybranych przez Firmę Inwestycyjną

 

20 maja do 1 czerwca 2021 r. godz. 23:59

 

 

Ustalenie ostatecznej Ceny Sprzedaży i ustalenie liczby Akcji sprzedawanych w podziale na poszczególne transze

 

2 czerwca 2021 r. godz. 15:00

 

 

Przyjmowanie zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów – w przypadku zapisów na Akcje składanych w formie papierowej

 

2 czerwca – 9 czerwca 2021 r. godz. 15:59

 

 

Przyjmowanie zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów – w przypadku zapisów na Akcje składanych w formie elektronicznej

 

2 czerwca – 9 czerwca 2021 r. godz. 23:59

 

 

Ewentualne przyjmowanie zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Inwestorów zastępczych

 

10 czerwca 2021 r.

 

 

Przydział Akcji oraz podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej

 

do 11 czerwca 2021 r.

 

 

Ewentualny zwrot Inwestorom nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną, a Ceną Sprzedaży)

 

do 16 czerwca 2021 r.

 

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA AKCJE W TRANSZY MAŁYCH INWESTORÓW:

Na każdym etapie możesz się skontaktować z DM INC wypełniając formularz kontaktowy www.dminc.pl/kontakt wpisując w temacie wiadomości „Oferta Woodpecker.co”.

1. Memorandum Informacyjne

Zapoznaj się z Memorandum Informacyjnym

2. Umowa PPZ

(Jeśli jesteś klientem DM INC przejdź do kolejnego punktu)

Wypełnij ankietę MiFID

Przejdź do formularza umowy PPZ

Wygenerowany plik pdf podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze skanem dowodu osobistego oraz drugiego dokumentu ze zdjęciem i wyślij na adres: emisje@dminc.pl

Jeśli nie używasz kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wygenerowany plik pdf podpisz Profilem Zaufanym ePUAP. W kolejnym kroku prześlij podpisane dokumenty wraz ze skanem dowodu osobistego oraz drugiego dokumentu ze zdjęciem na adres emisje@dminc.pl.

3. Zapis na akcje

Wypełnij formularz zapisu na akcje:

Osoba fizyczna

Osoba prawna i jednostka organizacyjna

Wypełnienie niniejszego formularza elektronicznego nie powoduje złożenia zapisu. Wygenerowany plik pdf musi zostać podpisany i przekazany zgodnie z informacjami przedstawionymi w Memorandum Informacyjnym i na stronie https://www.dminc.pl/woodpecker. Niniejszy generator nie zapisuje oraz nie przechowuje wprowadzonych danych.

Wygenerowany plik podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisz za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP

Prześlij plik mailem na adres emisje@dminc.pl najpóźniej do 1 czerwca 2021 r., godzina 23:59.

Podejmując decyzję o terminie złożenia zapisu należy mieć na uwadze możliwość wcześniejszego zakończenia procesu przyjmowania zapisów na Akcje.

Zapis możesz też złożyć osobiście w siedzibie DM INC: ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań albo w Punkcie Obsługi Klienta DM INC: ul. Wilcza 50/52, piętro 5, 00-679 Warszawa – z uwagi na ograniczenia związane z pandemią choroby COVID-19 – po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania telefonicznie pod nr (61) 297 79 27 (Poznań) albo 514 068 767 (Warszawa).

 Zapisy mogą zostać złożone wyłącznie przez osoby, które zawarły z Domem Maklerskim INC S.A. umowę PPZ i zostały zakwalifikowane do grupy docelowej odpowiadającej specyfice akcji Woodpecker.co S.A. i inwestycji w akcje Woodpecker.co S.A.

Aby zapis był ważny niezbędne jest dokonanie wpłaty na Akcje w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji wskazanych w zapisie i Ceny Maksymalnej wynoszącej 15,00 zł. Płatność za Akcje musi być dokonana w formie przelewu w złotych na rachunek bankowy DM INC prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.  o nr: 28 1240 6524 1111 0010 6953 7005 – tak, aby środki wpłynęły na rachunek DM INC najpóźniej do końca 1 czerwca 2021 r. (data uznania rachunku DM INC). Tytuł wpłaty powinien zawierać:

·        numer PESEL (REGON lub inny numer identyfikacyjny)

·        imię i nazwisko (nazwę firmy osoby prawnej) Inwestora,

·        adnotację „Wpłata na akcje Woodpecker”.

Podejmując decyzję o terminie dokonania przelewu należy mieć na uwadze możliwość wcześniejszego zakończenia procesu przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje. Informacja o wcześniejszym zakończeniu procesu przyjmowania zapisów na Akcje zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego do Memorandum Informacyjnego w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych: https:/woodpecker.co i  www.dminc.pl.

Przydział Akcji nastąpi w oparciu o poprawnie złożone zapisy i poprawnie dokonane wpłaty na Akcje.

Jeżeli liczba Akcji objętych zapisami w Transzy Małych Inwestorów, opłaconych i przyjętych do przydziału zgodnie z przyjętymi zasadami, wyniesie nie więcej niż liczba Akcji oferowanych, każdemu Inwestorowi składającemu zapis na Akcje zostanie przydzielona taka liczba Akcji, na jaką złożył zapis.

Jeżeli łączna liczba Akcji objętych złożonymi zapisami w Transzy Małych Inwestorów, opłaconymi i przyjętymi do przydziału zgodnie z przyjętymi zasadami wyniesie więcej niż liczba Akcji oferowanych, zapisy Inwestorów będą podlegać proporcjonalnej redukcji.

 

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA AKCJE W TRANSZY DUŻYCH INWESTORÓW:

Transza Dużych Inwestorów będzie obejmować Inwestorów, do których Firma Inwestycyjna skieruje zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje w Transzy Dużych Inwestorów na podstawie wyników procesu budowania księgi popytu (book-building). Inwestorzy, do których zostaną skierowane zaproszenia, będą uprawnieni do złożenia zapisu na Akcje obejmującego taką liczbę Akcji, jaka została wskazana w zaproszeniu. Składanie deklaracji w ramach budowy księgi popytu potrwa do 1 czerwca 2021 r., godzina 23:59. Zaproszenia do składania zapisów oraz przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów potrwa do 9 czerwca 2021 r., godzina 23:59 (w formie elektronicznej) lub 9 czerwca 2021 r., godzina 15:59 (w formie papierowej).

Szczegółowe informacje o sposobie składania zapisów na Akcje, dokonywania wpłat oraz przydziału Akcji w Transzy Dużych Inwestorów przedstawione zostały w treści Memorandum Informacyjnego oraz zostaną przekazane Inwestorom wskazanym przez DM INC.

 

ZASTRZEŻENIE:

Oferta publiczna Akcji Woodpecker.co S.A. jest przeprowadzana:

  • na podstawie dostępnego pod poniższym linkiem Memorandum Informacyjnego,
  • wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży Akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek innym, poza Rzeczpospolitą  Polską, państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Skorzystanie z któregokolwiek poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

  • nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
  • nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
  • przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez formularz zamieszczony na stronie www.dminc.pl/kontakt w temacie wpisując „Oferta Woodpecker.co”.

 

PLIKI:

Prezentacja inwestorska
Memorandum informacyjne
Suplement nr 1 do Memorandum Informacyjnego
Suplement nr 2 do Memorandum Informacyjnego
 Informacja o wynikach Oferty Publicznej oraz przydziale akcji