Ocena odpowiedniości usługi maklerskiej w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (akcje i obligacje) na rynku pierwotnym i wtórnym

Wypełnienie niniejszego formularza elektronicznego nie powoduje automatycznego przekazania go do DM INC. Niniejszy generator nie zapisuje oraz nie przechowuje wprowadzonych danych. W celu przekazania go do DM INC prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza www.dminc.pl/kontakt
Dom Maklerski INC S.A. („Dom Maklerski”) zwraca się do Klienta lub potencjalnego Klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego.
Informacje przedstawione przez Klienta zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów dokonania oceny odpowiedniości usługi maklerskiej lub instrumentu finansowego, a następnie przypisania go do odpowiedniej grupy docelowej – pozytywnej lub negatywnej.
Dom Maklerski rekomenduje i zachęca do udzielenia odpowiedzi na wszystkie przedstawione pytania. Brak odpowiedzi na wszystkie lub niektóre pytania ujęte w niniejszej ankiecie może spowodować brak możliwości oceny przez Dom Maklerski odpowiedniości usługi maklerskiej lub instrumentu finansowego dla Klienta oraz zakwalifikowanie Klienta do negatywnej grupy docelowej.
Dom Maklerski stosuje strategię dystrybucji, zgodnie z którą nie oferuje instrumentów finansowych Klientom, którzy znajdują się w negatywnej grupie docelowej.
Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania przez firmę inwestycyjną w najlepiej pojętym interesie Klienta.
Dane osoby wypełniającej ankietę: