NASZA OFERTA

DEBIUT NA RYNKU KAPITAŁOWYM

Przeprowadzamy emitentów przez wszystkie procedury związane z debiutem na rynku GPW, NewConnect oraz Catalyst.

POZYSKIWANIE KAPITAŁU

Pozyskujemy kapitał poprzez emisję akcji lub obligacji w ramach pierwotnych oraz wtórnych ofert publicznych i prywatnych.

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI

Sporządzamy niezbędną dokumentację dla ofert instrumentów finansowych, wliczając w to Prospekty Emisyjne, Memoranda Informacyjne oraz Dokumenty Informacyjne.

ZMIANA RYNKU NOTOWAŃ

Pomagamy emitentom notowanym na rynku NewConnect w zmianie rynku notowań na rynek regulowany GPW.

WYCOFANIE Z OBROTU

Przeprowadzamy emitentów przez proces wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym GPW lub rynku NewConnect.

INFORMACJE O SPÓŁCE

Dom Maklerski INC SA z siedzibą w Poznaniu (wcześniej PricewaterhouseCoopers Securities SA z siedzibą w Warszawie) posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 lutego 2012 r. (decyzja DRK/WL/4020/36/14/102/1/2012) na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych (art. 69 ust. 2 ppkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538, z pózn. zm.) oraz licencję w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (decyzja KNF z dnia 24 października 2017 r. sygn. akt. DRK/WL/4020/35/18/2017/102/1).

Spółka oferuje kompleksowe usługi w ramach pierwotnych oraz wtórnych emisji publicznych i prywatnych papierów wartościowych (ang. Initial Public Offering, Secondary Public Offering) na rynku regulowanym GPW, rynku NewConnect oraz rynku Catalyst. W zakres usług związanych z oferowaniem instrumentów finansowych wchodzi m.in. sporządzenie dokumentów transakcyjnych, w tym Prospektów Emisyjnych, Memorandów Informacyjnych, Dokumentów Informacyjnych, czy Dokumentów Ofertowych.

W dniu 30 września 2015 r. INC SA z siedzibą w Poznaniu nabyła 100% akcji PricewaterhouseCoopers Securities SA z siedzibą w Warszawie od PricewaterhouseCoopers Eastern Europe BV z siedzibą w Rotterdamie. Od tego dnia, po zmianie nazwy na Dom Maklerski INC SA, Spółka funkcjonuje w ramach grupy kapitałowej INC SA z siedzibą w Poznaniu. Spółka INC SA z siedzibą w Poznaniu jest dynamicznie rozwijającą się polską grupą kapitałową funkcjonującą w obszarze doradztwa i inwestycji na rynku kapitałowym. INC SA od 2006 r. jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (zadebiutowała jako Inwest Consulting SA). INC SA jest Autoryzowanym Doradcą rynku NewConnect i rynku Catalyst w Polsce oraz rynku AeRO w Rumunii.

GRUPA INC

DOM MAKLERSKI INC SA JEST CZĘŚCIĄ INC GROUP – KOMPLETNEJ GRUPY NA RYNKU KAPITAŁOWYM

Grupa INC SA od ponad 20 lat funkcjonuje jako polska spółka doradczo-inwestycyjna działająca na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Od roku 2006 spółka jest notowana na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. INC SA była wielokrotnie nagradzana przez GPW, Forbes, Home&Market jako najaktywniejszy autoryzowany doradca NewConnect. W 2009 r. INC SA otrzymała nagrodę GPW za wkład w powstanie rynku Catalyst.

W 2015 INC SA sfinalizowała projekt nabycia Domu Maklerskiego. Dom Maklerski INC SA (dawniej PricewaterhouseCoopers Securities SA) posiada licencję KNF na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych. W 2019 roku Dom Maklerski INC SA uruchomił platformę crowdinvestingową  CrowdConnect.pl oraz został pierwszym oficjalnym Partnerem Crowdfundingowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Carpathia Capital SA jest pierwszą polską spółką notowaną na rynku AeRO Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie oraz na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka działa jako fundusz VK/PE dla sektora MSP w Polsce i w Rumunii.

INC East&West to spółka non profit, która realizuje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Misją spółki jest promocja tematyki historycznej i postaw obywatelskich oraz wzmacnianie więzi z Polonią i Polakami za Granicą.

INC - 100%
DOM MAKLERSKI INC - 100%
CARPATHIA CAPITAL - 45%
INC EAST&WEST - 100%
FUNDACJA ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO - 100%
INC Private Equity ASI - 100%
INC SA

INC SA

Wielokrotny laureat nagród GPW oraz magazynu Forbes i Home&Market.

Dom Maklerski INC SA

DOM MAKLERSKI INC

Dom Maklerski INC SA z siedzibą w Poznaniu  posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego.

Carpathia Capital

CARPATHIA CAPITAL

Fundusz typu Venture Capital/Private Equity zajmujący się inwestowaniem w spółki charakteryzujące się dużą dynamiką wzrostu.

INC East and West

INC EAST&WEST

Spółka non profit zajmująca się społeczną odpowiedzialnością biznesu, promująca postawy obywatelskie.

Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego

FUNDACJA RRK

Fundacja działająca w ramach rozwoju i edukacji w zakresie rynku kapitałowego w Polsce i na świecie.

Zarządzający

Paweł Śliwiński

Prezes Zarządu

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Finansów Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także na Uniwersytetach w Tilburgu (Holandia) i Antwerpii (Belgia). Pracował w Centralnym Biurze Maklerskim Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A., Biurze Maklerskim BRE Brokers S.A. oraz Domu Maklerskim POLINWEST S.A. Posiada licencje doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi (licencja KNF nr 111) oraz maklera papierów wartościowych (licencja KNF nr 1094). Członek Rad Nadzorczych m.in. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Carpathia Capital S.A. - pierwszej polskiej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bukareszcie.

Sebastian Huczek

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu notowanej na rynku regulowanym spółki INC S.A. oraz Domu Maklerskiego INC S.A. Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 36/2011). W 2015 r. powołany przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych do Rady Autoryzowanych Doradców NewConnect. Był wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na studiach podyplomowych w zakresie finansów publicznych i lokalnych rynków kapitałowych oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na studiach podyplomowych z zarządzania finansami prywatnymi oraz na kursach dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. uprawniającego do uzyskania Certyfikatu Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Członek Rad Nadzorczych spółek publicznych. W latach 2005-2009 powołany przez Prezesa Rady Ministrów na Członka Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu W 2009 Członek Zespołu Operacyjnego ds. Rynku Obligacji Nieskarbowych Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Autor wielu publikacji dot. rynku kapitałowego, papierów wartościowych i finansów publicznych.

Piotr Zygmanowski

Wiceprezes Zarządu

Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse zdobyty na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Legitymuje się Certyfikatem Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 47/2012, licencją Maklera Papierów Wartościowych nr 2964 oraz certyfikatem The Chartered Financial Analyst (CFA). Adiunkt w Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych na oraz wykładowca w ramach studiów podyplomowych „Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

DOM MAKLERSKI INC SA TWORZONY JEST PRZEZ ZESPÓŁ SKŁADAJĄCY SIĘ Z:

Doradców Inwestycyjnych
Licencjonowanych Maklerów
Chartered Financial Analyst
Certyfikowanych Doradców ASO

KONTAKT

Jeśli jesteś zainteresowany produktami i usługami Domu Maklerskiego INC S.A., wypełnij poniższy formularz.

________