Paweł Śliwiński

Prezes Zarządu

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Finansów Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Studiował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także na Uniwersytetach w Tilburgu (Holandia) i Antwerpii (Belgia). Posiada licencje doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi (licencja KNF nr 111) oraz maklera papierów wartościowych (licencja KNF nr 1094). Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Prezes Zarządu INC S.A. (spółka notowana na rynku głównym GPW, sWIG) oraz spółek należących do grup kapitałowej INC: Dom Maklerski INC S.A., INC Private Equity ASI S.A. oraz Carpathia Capital ASI S.A. (spółka notowana na NewConnect oraz na AeRO na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bukareszcie).

Sebastian Huczek

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu. Od 2000 r. pracuje w INC S.A., obecnie Wiceprezes, Dyrektor Działu Prawnego. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 36/2011). Członek Rady Autoryzowanych Doradców NewConnect. Był wykładowcą WSB w Poznaniu na studiach podyplomowych w zakresie finansów publicznych i lokalnych rynków kapitałowych oraz na studiach podyplomowych UEP z zarządzania finansami prywatnymi. Wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminu GPW S.A. uprawniającego do uzyskania Certyfikatu Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Jest autorem kilkunastu publikacji na temat publicznego obrotu papierami wartościowymi. Wielkrotnie prowadził szkolenia dla GPW, KNF i Ministerstwa Skarbu.

Piotr Zygmanowski, CFA

Wiceprezes Zarządu

Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse zdobyty na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Legitymuje się Certyfikatem Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 47/2012, licencją Maklera Papierów Wartościowych nr 2964 oraz certyfikatem The Chartered Financial Analyst (CFA). Adiunkt w Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych oraz wykładowca w ramach studiów podyplomowych „Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Pełni funkcję Prokurenta oraz Szefa Działu Ofert Pierwotnych w Domu Maklerskim INC.

Albert Trąpczyński

Makler Papierów Wartościowych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw – specjalność Operacje finansowe funduszy inwestycyjnych. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych uprawniającą do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego nr 3084.

Katarzyna Pankowska

Specjalista ds. Compliance

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu – specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w jednym z większych światowych banków oraz w funduszu promującym rozwój regionu. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 14/2018.

Jacek Skrzypczak

Makler Papierów Wartościowych

Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Posiada licencję Maklera papierów wartościowych (licencja nr 1252).

Marcin Kaczmarek

Dyrektor Działu Sprzedaży

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Komunikacji Społecznej na Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Specjalista ds. marketingu z wieloletnim doświadczeniem. Był konsultantem i szkoleniowcem w projekcie Przygotowania do Eksportu - Marketing Wystawienniczy. Współpracował z wieloma firmami z sektora B2B w zakresie doradztwa, a także z instytucjami pozarządowymi, w tym Fundacją Teraz Polska czy Instytutem Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Uhonorowany podziękowaniem za wspieranie polskiej przedsiębiorczości przez Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Pomysłodawca i koordynator wielu działań i projektów realizowanych z instytucjami pozarządowymi oraz gospodarczymi, w tym z Krajową Izbą Gospodarczą.

Roman Błaszkiewicz

Risk Manager

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w Poznańskiej Szkole Menedżerów wg MBA 1991-92, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na kierunku: Specjalista do spraw funduszy europejskich oraz na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku: Inwestycje Kapitałowe.

Katarzyna Grewling

Inspektor Nadzoru

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Prawo i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość – specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstwa. Uczestniczyła w kilkudziesięciu projektach upublicznienia spółek i wprowadzenia akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW w Warszawie, a także w Alternatywnym Systemie Obrotu AeRO prowadzonym przez Bursa de Valori Bucuresti SA. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 60/2011.

Rafał Śliwiński

Członek Rady Nadzorczej

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, od 2012 r. doktor habilitowany nauk o zarządzaniu. Pracownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w tematyce związanej z internacjonalizacją i międzynarodową konkurencyjnością przedsiębiorstw, strategiami przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, ekspansji firm polskich na rynki międzynarodowe oraz w polityce konkurencyjności.

Michał Łukowski

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - specjalność Cybernetyka oraz Informatyka ekonomiczna. Doktor nauk ekonomicznych obecnie zatrudniony w Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych UEP. Kierownik studiów podyplomowych Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne. Specjalista w zakresie wykorzystania metod ilościowych na rynku finansowym. Autor licznych publikacji naukowych. Członek Komitetu ratingowego INC Rating sp. z o.o. Autor wielu programów opcji menedżerskich. Prokurent w P.W. „NOWBUD” sp. z o.o.

Łukasz Puślecki

Członek Rady Nadzirczej

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prezes zarządu filii Academy of International Business (AIB) na Europę Środkowo-Wschodnią (AIB-CEE), partner zarządzający ds. rozwoju Centrum Biznesu Międzynarodowego Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z.o.o., oraz dyrektor programu wspólnego dyplomu w zakresie biznesu międzynarodowego i zarządzania (Joint MSc in International Business and Management) z Nottingham Trent University, Nottingham Business School (UK). Ekspert Instytutu Wiedzy i Innowacji w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce związanej ze współpracą technologiczną krajów i przedsiębiorstw, konkurencyjnością międzynarodową i innowacyjnością firm w biznesie międzynarodowym.

Andrzej Gałganek

Członek Rady Nadzorczej

Profesor w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Był między innymi dyrektorem Biura Maklerskiego Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu (1994-1997), członkiem zarządu Centralnej Tabeli Ofert SA w Warszawie (1997-1999), prezesem zarządu Warta Investment Sp. z o.o. oraz dyrektorem Biura Strategii i Rozwoju Kapitałowego TUiR WARTA S.A. (1999-2004), dyrektorem Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Poznania (2004-2005), a także sędzią Sądu Polubownego przy Izbie Domów Maklerskich (1998-2000) oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Izby Domów Maklerskich (1997-1998). Był członkiem rad nadzorczych wielu spółek, m.in. Stocznia Gdynia S.A., TFI Warta S.A., Bank Częstochowa S.A., Warta Cultus Sp. z o.o.