Kontakt

+48 61 845 5000
pn-pt 09:00 - 16:00

Centrala / POK

Poznań / Warszawa
pn-pt 09:00 - 16:00

Szczegółowe informacje dot. Domu Maklerskiego INC S.A.

Dom Maklerski INC S.A. prezentuje poniższe informacje zgodnie z wymogami art. 47 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy oraz regulacjami Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego INC S.A.

 1. Firma lub nazwa firmy inwestycyjnej

Dom Maklerski INC  S.A.

 1. Dane pozwalające na bezpośrednio kontakt Klienta z Domem Maklerskim INC S.A.

Centrala:
Dom Maklerski INC S.A.
ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań
Tel. /fax.: 61 297 79 27
e-mail: biuro@dminc.pl

Punkt Obsługi Klienta w Warszawie:
Wilcza 50/52, Piętro 5
00-679 Warszawa
tel. 514068767
e-mail: pok@dminc.pl

 1.  Język, w którym Klient może kontaktować się z Domem Maklerskim INC S.A. i w którym będą sporządzane dokumenty i przekazywane informacje:  język polski i/lub język angielski.
 2.  Sposoby komunikowania się Klienta z Domem Maklerskim INC S.A.

Osobiście w siedzibie Domu Maklerskiego INC S.A.
Telefonicznie pod numerem: 61 297 79 27
Wysyłając fax pod numer: 61 297 79 27
Za pośrednictwem strony internetowej: www.dminc.pl
Pocztą elektroniczną na adres: biuro@dminc.pl

 1. Oświadczenie potwierdzające, że Dom Maklerski INC S.A. posiada zezwolenie organu nadzoru, który udzielił zezwolenia na działalność maklerską:

Niniejszym oświadczamy, że Dom Maklerski INC S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21.02.2012 r. nr DRK/WL/4020/36/14/102/1/2012 oraz w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24.10.2017 r. nr DRK/WL/4020/35/18/2017/102/1. , a także doradztwa inwestycyjnego oraz przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22.12.2020 sygn. DIF-DIFZL.4010.1.2020.

Dom Maklerski INC S.A. nie działa za pośrednictwem agentów.

Dane organu Nadzoru:
Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
Tel. +48 22 262 50 00
Fax. +48 22 262 50 37

 1. Szczegółowe zasady świadczenia usług maklerskich na podstawie umowy – oferowania instrumentów finansowych / przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych / prowadzenia rejestru akcjonariuszy

Szczegółowy zakres świadczenia ww. usług określa Regulamin świadczenia usług oferowania instrumentów finansowych Domu Maklerskiego INC S.A. oraz Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w Domu Maklerskim INC S.A. oraz Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rejestrów akcjonariuszy oraz prowadzenia rachunków pieniężnych w Domu Maklerskim INC S.A.

 1. Podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania skarg Klientów składanych w związku ze świadczonymi przez Dom Maklerski INC S.A. usługami

Skarga lub reklamacja może zostać złożona:

 1. w formie pisemnej – osobiście w siedzibie lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres siedziby Domu Maklerskiego INC S.A.,
 2. w formie elektronicznej, z wykorzystaniem poczty elektronicznej – na wskazany w Umowie adres e-mail, z żądaniem potwierdzenia doręczenia od Domu Maklerskiego INC S.A.,
 3. ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w siedzibie Domu Maklerskiego INC S.A..

Wszelkie skargi Klientów Domu Maklerskiego INC S.A. rozpatrywane są przez Inspektora Nadzoru lub Zarząd Domu Maklerskiego. Odpowiedź następuje w terminie do 30 dni od daty otrzymania skargi lub reklamacji przez Dom Maklerski.

 1. Konflikt interesów

Konflikt Interesów to znane Domowi Maklerskiemu INC S.A. („Dom Maklerski”) okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Domu Maklerskiego lub osób powiązanych z Domem Maklerskim i obowiązkiem działania przez Dom Maklerski w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta Domu Maklerskiego, jak również znane Domowi Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku klientów Domu Maklerskiego.

Dom Maklerski dąży do tego, aby wszelkie czynności podejmowane przez osoby związane z Domem Maklerskim były wolne od konfliktów interesów

Dom Maklerski przeciwdziała występowaniu okoliczności uznawanych za konflikty interesów w celu świadczenia usług maklerskich w sposób uczciwy i rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta m.in.  poprzez ograniczanie dopuszczalnej aktywności zawodowej osób związanych z Domem Maklerskim, rozwiązania organizacyjne w zakresie struktury organizacyjnej oraz przepływu w Domu Maklerskim informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową, jak również ograniczenia w inwestowaniu w instrumenty finansowe przez osoby związane z Domem Maklerskim.

W przypadku, gdy rozwiązania przyjęte w Domu Maklerskim w celu zapobiegania konfliktom interesów lub zarządzania nimi nie są wystarczające w celu zapewnienia z należytą pewnością, aby ryzyko szkody dla interesów klienta nie występowało, Dom Maklerski informuje klienta przy użyciu trwałego nośnika informacji o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem na jego rzecz usług maklerskich. W opisie tym Dom Maklerski wyjaśnia ogólny charakter i źródła konfliktów interesów, a także ryzyko grożące klientowi wskutek konfliktów interesów oraz kroki podjęte przez Dom Maklerski w celu ograniczenia takiego ryzyka, przy zachowaniu wystarczającego stopnia szczegółowości pozwalającego temu klientowi podjąć świadomą decyzję w odniesieniu do usługi maklerskiej w kontekście, w którym te konflikty interesów się pojawiają.

Umowa o świadczenie danej usługi maklerskiej z klientem może zostać zawarta, o ile klient w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, potwierdzi otrzymanie informacji o wystąpieniu konfliktów interesów, oraz wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia umowy o świadczenie usług maklerskich, a w przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu umowy z klientem, Dom Maklerski zobowiązany jest poinformować klienta o konflikcie interesów w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji,  niezwłocznie po jego stwierdzeniu. Umowa będzie kontynuowana, o ile klient w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji potwierdzi otrzymanie informacji o wystąpieniu konfliktu interesów oraz wyraźnie oświadczy wolę kontynuowania umowy.

 1. Raporty ze świadczonych usług

Dom Maklerski INC S.A.  w czasie wykonywania usług maklerskich utrzymuje bieżący kontakt telefoniczny i mailowy z Klientem. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych czynności w ramach danej usługi maklerskiej określane są każdorazowo w umowie z Klientem. Po zakończeniu wykonywania usług maklerskich sporządzany jest raport z wykonania usługi.

 1. Opłaty związane ze świadczonymi usługami

Wynagrodzenie za świadczone przez Dom Maklerski INC S.A. usługi jest każdorazowo ustalane z Klientem i określone w umowie. Umowa zawierania jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Regulacje wewnętrzne Domu Maklerskiego INC S.A.: http://dminc.pl/regulacje-wewnetrzne/

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 oraz regulacjami Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego INC S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową, Dom Maklerski prezentuje informacje dotyczące adekwatności kapitałowej: http://dminc.pl/sprawozdania-finansowe/

Inne informacje

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyk związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe

Pozostańmy
w kontakcie

Centrala
ul. Abpa Antoniego
Baraniaka 6
61-131 Poznań
Punkt Obsługi Klienta

ul. Wspólna 35, lok. 12
00-519 Warszawa

Kontakt email

biuro@dminc.pl

Kontakt telefoniczny
+48 61 845 5000

© 2023 Dom Maklerski INC S.A. | Nota prawna | Polityka prywatności | Kontakt