OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII J GENOMTEC S.A.

Pod poniższym linkiem zamieszczono Memorandum Informacyjne. sporządzone w związku z ofertą publiczną 730.000 (siedemset trzydzieści tysięcy) akcji serii J Genomtec S.A.  („Akcje”) o wartości nominalnej 0,1  zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: „Memorandum”).

Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej Akcji.

Emitent ustalił cenę emisyjną Akcji w wysokości 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych).

Warunkiem złożenia zapisu na Akcje jest zapoznanie się z treścią Memorandum oraz zawarcie przez inwestora umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim INC S.A. – wykonującym czynności oferowania Akcji. Umowa pozbawiona jest opłat i prowizji.

W pierwszej kolejności przyjmowane będą zapisy od Inwestorów, którzy uczestniczyli w procesie budowy Księgi Popytu i otrzymali zaproszenia do złożenia zapisów na Akcje.

Emitent otworzy proces przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje od pozostałych Inwestorów, jeżeli w toku procesu przyjmowania zapisów i wpłat od Inwestorów, którzy otrzymali zaproszenie do złożenia zapisów, nie zostanie wyczerpana pula wszystkich 730.000 oferowanych Akcji.

Inwestorzy, którzy otrzymali zaproszenie do złożenia zapisu powinni złożyć zapis na liczbę Akcji wskazaną w tym zaproszeniu.

W przypadku otwarcia procesu przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje od Inwestorów, do których nie wysłano zaproszenia do złożenia zapisów na Akcje, pozostali Inwestorzy mogą złożyć zapis na co najmniej 1.000 (tysiąc) Akcji i nie więcej niż liczba oferowanych Akcji – 730.000 (siedemset trzydzieści tysięcy) Akcji.

Podstawą prawną emisji instrumentów finansowych objętych Memorandum Informacyjnym jest uchwała nr 12/08/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji Akcji.

 

HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ: 

 

Zdarzenie Data
Publikacja Memorandum 14 października 2020 r.
Procesu budowy Księgi Popytu 14 – 22 października 2020 r.
Ogłoszenie ceny emisyjnej Akcji 23 października 2020 r.
Wystosowanie zaproszeń do złożenia zapisów na Akcje Inwestorom, którzy wzięli udział w procesie budowy Księgi Popytu 26 – 28 października 2020 r.
Przyjmowanie zapisów od Inwestorów, którzy otrzymali zaproszenia do złożenia zapisów na Akcje 26 października – 2 listopada 2020 r.
Ewentualne przyjmowanie zapisów od pozostałych Inwestorów 3 – 4 listopada 2020 r.
Dzień przydziału Akcji 5 listopada 2020 r.

Próg dojścia emisji do skutku ustalony został na poziomie 1 Akcji.

Cele emisji zakłada przeznaczenie środków na przygotowanie do industrializacji i masowej produkcji platformy Genomtec ID – systemu diagnostycznego Spółki służącego wykrywaniu patogenów. Więcej szczegółów na temat celów emisji znajduje się Memorandum.

Akcje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynku akcji NewConnect zorganizowanym i prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


JAK ZAPISAĆ SIĘ NA AKCJE GENOMTEC:

Na każdym etapie możesz się skontaktować z DM INC wypełniając formularz kontaktowy www.dminc.pl/kontakt

Deklaracja zapisu na akcje Zapis na akcje
14.10 – 22.10 26.10 – 02.11
1. Memorandum Informacyjne

Zapoznaj się z Memorandum Informacyjnym

1. Memorandum Informacyjne

Zapoznaj się z Memorandum Informacyjnym

2. Deklaracja zapisu na akcje

Wypełnij formularz deklaracji:

Osoba fizyczna

Osoba prawna

Podpisz go podpisem kwalifikowanym w pliku lub wydrukuj go, podpisz odręcznie i zeskanuj.

Wyślij plik mailem na adres: emisje@dminc.pl do 22 października 2020 r.

2. Umowa PPZ

(Jeśli jesteś klientem DM INC przejdź do kolejnego punktu)

Wypełnij ankietę MiFID

Przejdź do formularza umowy PPZ

Wygenerowany plik pdf wydrukuj podpisz odręcznie, a następnie zeskanuj i podpisz Profilem Zaufanym. W kolejnym kroku prześlij podpisane dokumenty (odręcznie i profilem zaufanym) wraz ze skanem dowodu osobistego oraz drugiego dokumentu ze zdjęciem na adres emisje@dminc.pl, a oryginały umowy oraz kserokopie wskazanych dokumentów wyślij na adres korespondencyjny DM INC.

Deklarację możesz też złożyć osobiście w siedzibie DM INC: ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

Deklaracja może opiewać na co najmniej 5.000 i nie więcej, niż 730.000 akcji serii J.

Jeżeli złożysz deklarację z ceną nie mniejszą, niż wyniesie cena emisyjna, możesz otrzymać zaproszenie do złożenia zapisu na akcje. Złożenie zapisu w odpowiedzi na otrzymane zaproszenie, na liczbę akcji wskazaną w tym zaproszeniu, zapewni przydzielenie Ci akcji bez redukcji.

Emitent może uznaniowo określić adresatów zaproszeń i liczbę akcji do objęcia wskazaną w zaproszeniach.

Zaproszenia mogą zostać wysłane wyłącznie do osób, które mają zawartą z Domem Maklerskim INC S.A. umowę PPZ i zostały zakwalifikowane do grupy docelowej odpowiadającej specyfice akcji Genomtec S.A. i inwestycji w akcje Genomtec S.A.

 

 

3. Zapis na akcje

Wypełnij formularz zapisu na akcje:

Osoba fizyczna

Osoba prawna

 

Wygenerowany plik podpisz podpisem kwalifikowanym lub wydrukuj, podpisz, zeskanuj i podpisz za pomocą Profilu Zaufanego ePUAP

Prześlij plik mailem na adres emisje@dminc.pl do 2 listopada 2020 r.

Jeżeli podpisałeś formularz za pomocą profilu zaufanego ePUAP musisz dodatkowo wysłać go do siedziby DM INC w formie papierowej, w czterech podpisanych odręcznie egzemplarzach tak, aby dotarł tam do godz. 16:00 2 listopada 2020 r.

Zapisy mogą zostać złożone wyłącznie przez osoby, które mają zawartą z Domem Maklerskim INC S.A. umowę PPZ i zostały zakwalifikowane do grupy docelowej odpowiadającej specyfice akcji Genomtec S.A. i inwestycji w akcje Genomtec S.A.

Zapis możesz też złożyć osobiście w siedzibie DM INC.

Zapis powinien opiewać na liczbę akcji wskazaną w zaproszeniu do złożenia zapisu.

Aby zapis był ważny niezbędne jest dokonanie wpłaty na akcje w kwocie stanowiącej iloczyn liczby akcji wskazanych w zapisie i ceny emisyjnej akcji. Płatność za akcje musi być dokonana w formie przelewu w złotych na rachunek Genomtec S.A. prowadzony przez Santander Bank Polska  o nr: 32 1090 2398 0000 0001 4700 7550

tak, aby środki wpłynęły na rachunek Genomtec S.A. najpóźniej do końca 2 listopada 2020 r. (data uznania rachunku Genomtec S.A.)

Akcje będą w pierwszej kolejności przydzielane inwestorom, którzy złożyli deklaracje w procesie budowy Księgi Popytu i otrzymali zaproszenie do złożenia zapisu. W przypadku prawidłowego subskrybowania Akcji przez Inwestorów odpowiadających na wystosowane do nich zaproszenia, Akcje zostaną przydzielone wyłącznie tym osobom.

Emitent otworzy proces przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje od pozostałych Inwestorów, jeżeli w toku procesu przyjmowania zapisów i wpłat od Inwestorów, którzy otrzymali zaproszenie do złożenia zapisów, nie zostanie wyczerpana pula wszystkich 730.000 oferowanych Akcji.

Jeżeli ewentualne zapisy złożone przez pozostałych Inwestorów opiewać będą na liczbę Akcji nie większą, niż pozostała do przydzielenia, Akcje zostaną przydzielone wszystkim Inwestorom, w liczbie zgodnej ze złożonymi przez nich zapisami. Jeśli zapisy opiewać będą na większą liczbę Akcji, niż pozostała do przydzielenia, Emitent dokona proporcjonalnej redukcji zapisów.

DANE KONTAKTOWE:
W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez formularz zamieszczony na stronie
www.dminc.pl/kontakt w temacie wpisując “Genomtec”.

ZASTRZEŻENIE:

Oferta publiczna Akcji Genomtec S.A. jest przeprowadzana:

  • na podstawie dostępnego pod poniższym linkiem Memorandum Informacyjnego,
  • wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży Akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek innym, poza Rzeczpospolitą  Polską, państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Skorzystanie z któregokolwiek poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

  • nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
  • nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
  • przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.


PLIKI:

GENERATOR FORMULARZY:

Złożenie formularza zapisu musi zostać poprzedzone zawarciem umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim INC S.A. oraz badaniem w zakresie kwalifikacji do grupy docelowej. Zakwalifikowanie inwestora do negatywnej grupy docelowej wiąże się z brakiem możliwości złożenia zapisu na Akcje.