Dane do umowy

Wypełnienie niniejszego formularza elektronicznego nie powoduje automatycznego przekazania go do DM INC. Niniejszy generator nie zapisuje oraz nie przechowuje wprowadzonych danych. W celu przekazania go do DM INC prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza www.dminc.pl/kontakt
Podanie poniższych danych jest potrzebne wyłącznie w celu automatycznego uzupełnienia treści umowy. DM INC nie przechowuje i nie przetwarza poniższych danych w sposób elektroniczny. Podanie danych nie jest wymagane, jednak będzie skutkować koniecznością ręcznego uzupełnienia umowy oraz jej załączników.
Dane osobowe:
Adres zamieszkania:
Adres korespondencyjny: Taki sam jak adres zamieszkania
Adres zameldowania: Taki sam jak adres zamieszkania
Prowadzę działalność gospodarczą:
Czy Klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne*? **
Główne źródła dochodów Klienta i posiadanych przez niego oszczędności:
Celem planowanych inwestycji jest:
Cel i zamierzony przez Klienta charakter stosunków gospodarczych z Domem Maklerskim INC S.A. z siedzibą w Poznaniu (proszę zaznaczyć co najmniej jedną z pozycji znajdujących się w tiret 1 – 2 oraz jedną pozycję spośród znajdujących się w tiret 3 i 4):
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań (dalej DM INC), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanego dalej RODO w celu otrzymywania: — informacji o oferowanych przez DM INC produktach i usługach: — informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w tym celu udostępniłem swój adres e-mailowy:

Przypisy

* Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, PEP – osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym: 1) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów, 2) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów, 3) członków organów zarządzających partii politycznych, 4) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych, 5) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP, 6) ambasadorów, chargés d´affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, 7) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, 8) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach, 9) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.
Członkowie rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne: małżonek lub osoba pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
Bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne: a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
** oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723.; dalej: „Ustawa”)